תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס) (בסיס לקביעת שווי של זכות במקרקעין), תשל''ה-1974

תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס) (בסיס לקביעת שווי של זכות במקרקעין), תשל''ה-1974 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ו) לחוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), תשל''ה-1974 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. בסיס לקביעת שווי במכירת זכות במקרקעין שנעשתה לפני פרסומו של החוק ושלא היתה חייבת בתוספת מס אילולא החוק, רשאי המנהל לגבות תוספת מס לפי שווי הזכות במקרקעין ביום המכירה, אם הזכות במקרקעין לא נרשמה בשעתה על שם הקונה מחמת אחד העיכובים להלן, ולא חלפו מיום שהוסר העיכוב ארבעה חדשים או תקופה ארוכה יותר שהיא סבירה בנסיבות המקרה; ואלה העיכובים: (1) לשכת רישום המקרקעין היתה סגורה או שנמנעה הגישה אליה או שנעדרו הפנקסים; (2) המוכר הוא מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל, ולפי תנאי הסכם המכירה אין לרשום את הזכות במקרקעין על שם הקונה אלא לאחר שהקים עליהם מבנה או נטע בהם נטיעות או לאחר ששילם את כל התמורה או חלק מסויים ממנה; (3) נעשתה במקרקעין פעולת תכנון על פי חוק התכנון והבניה, תשכ''ה-1965; (4) בוצעו במקרקעין פעולות הסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), תשכ''ט-1969; (5) המוכר מיאן לרשום את הזכות במקרקעין על שם הקונה, והקונה הגיש לבית המשפט תביעה לאכיפת הרישום. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק. 1 ק''ת תשל''ה, 146.מיסיםמקרקעיןתקנותמס שבח