תקנות מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1940

תקנות מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1940 (עפ''י סעיף 16) 1. השם תקנות אלה תיקראנה תקנות מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1940. 2. פירוש בתקנות אלה יהא למונח דלקמן הפירוש שבצדו חוץ אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר: ''פקודה'' פירושה פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938. 3. בקשות לפיטורין בעד נכסים השייכים לממשלה בקשות לפיטורין עפ''י הסעיפים 7 ו-11 של הפקודה תהיינה ערוכות בטופס שבתוספת הראשונה לתקנות אלה. 4. הודעה על החכרת נכס השייך לממשלה הודעה על חכירת קרקע (לרבות בתים) או בניני תעשייה שבעליהם הוא הממשלה או כל אדם או איגוד המחזיק בהם מטעם הממשלה תהא ערוכה בטופס שבתוספת השניה לתקנות אלה. 5. בקשות לפיטורין ע''י איגודים פרטיים בקשות לפיטורי קרקע (לרבות בתים) או בניני תעשייה ממס עפ''י הסעיפים 8, 9, 12, או 13 של הפקודה תהיינה ערוכות בטופס שבתוספת השלישית לתקנות אלה. 6. המועד להגשת בקשות כל אדם התובע פיטורין מתשלום מס רכוש עירוני או מס רכוש חקלאי על פי הוראות הסעיפים 8, 9, 12 או 13 של הפקודה עליו להגיש לממונה על המחוז בקשה לפיטורי הנכסים הנ''ל בטופס הקבוע בתקנה 5 דלעיל; הבקשה תוגש תוך ששה חדשים מתאריך התקנות דלעיל, ואילו לגבי בנין שנבנה בזמן האחרון או קרקע שנרכשה בזמן האחרון צריך להגיש את הבקשה לא יאוחר מביום ה31- ביולי שלאחר תאריך גמירת בנייתו של הבנין או רכישתה של הקרקע. 7. כוח והרשאה ממונה על מחוז רשאי להרשות לכל אדם להכנס לכל נכס אשר תובעים בעדו פיטורין ממס בכל עת נאותה כדי לבקר בו ולקבל את הפרטים שיראה צורך לקבלם. 8. הגשת בקשות מתקופה לתקופה ממונה על מחוז רשאי לדרוש מכל אדם שנכסיו שוחררו מתשלום מס לחזור ולהגיש את בקשתו לפיטורין מתקופה לתקופה. 9. טפסים אפשר לקבל מכל משרד מחוזי את הטפסים המובאים בתקנות אלה. התוספת הראשונה - התוספת השלישית 2 ע''ר 1940, (ע)407, (א) 469. נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא. הממשלהפיטוריםתקנותעירייה