תקנות מעונות יום שיקומיים (השתתפות בהוצאות של מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות), התשס''ז-2006

תקנות מעונות יום שיקומיים (השתתפות בהוצאות של מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות), התשס''ז-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק מעונות יום שיקומיים, התש''ס-2000, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''השר'' - שר הרווחה; ''חייב'' - מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות; ''מחלקה לשירותים חברתיים'' - כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, התשי''ח-1958. 2. חובת השתתפות חייב ישתתף בהוצאות השהייה, הטיפול והחינוך של הפעוט עם מוגבלות במעון יום שיקומי (להלן - ההוצאות). 3. קביעת שיעור השתתפות (א) סכום ההשתתפות של החייב בהוצאות יהיה כמפורט בטור ב' בטבלה שבתוספת, לפי ההכנסה הממוצעת לנפש במשפחת החייב, שקבעה המחלקה לשירותים חברתיים שבמקום מגוריו של החייב כמפורט בטור א' לצדו. (ב) סכום ההשתתפות כאמור בתקנת משנה (א) יעודכן בידי השר לפי המלצה של ועדה משותפת לנושא זה של נציגי משרד הרווחה ומשרד האוצר. 4. שינוי במצב הכלכלי של החייב (א) חייב יתייצב אחת לשנה במחלקה לשירותים חברתיים, לפי הזמנתה, לצורך בדיקת מצבו הכלכלי. (ב) ראתה המחלקה לשירותים חברתיים, כי יש הצדקה לשינוי בשיעור השתתפות בהוצאות שנקבע בעבר לחייב, תקבע לו שיעור השתתפות חדש שיחול למן 1 בחודש ספטמבר של השנה. 5. הנחות חייב יהיה זכאי להפחתת שיעור השתתפותו בהוצאות בהתאם לתע''ס כהגדרתו בתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ''ו-1986. 6. תשלום השתתפות החייב החייב ישלם את ההשתתפות שלו בהוצאות לרשות המקומית שבמקום מגוריו. 7. תחילה תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן. תוספת (תקנה 3) טבלת השתתפות מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות בהוצאות השהייה, הטיפול והחינוך של הפעוט במעון יום שיקומי במשפחת החייב בשקלים חדשים טור ב'שיעור ההשתתפות החודשי בשקלים חדשים עד 855 317 מעל 855 עד 1,360 374 מעל 1,360 עד 1,865 476 מעל 1,865 עד 2,085 589 מעל 2,085 עד 2,305 691 מעל 2,305 עד 2,525 782 מעל 2,525 עד 2,745 884 מעל 2,745 עד 2,965 986 מעל 2,965 עד 3,185 1,054 מעל 3,185 עד 3,405 1,110 מעל 3,405 עד 4,350 1,193 מעל 4,350 1,193 1 ק''ת תשס''ז, 78.מעון יום שיקומיתקנותאנשים עם מוגבלותמזונות