תקנות מרשם האוכלוסין (צורתם של פנקסי לידות ופטירות), תשל''ג-1972

תקנות מרשם האוכלוסין (צורתם של פנקסי לידות ופטירות), תשל''ג-1972 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 39א)(2) ו-47 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ''ה-1965, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. צורתו של פנקס לידות צורתו של פנקס לידות תהא לפי חלק א' של התוספת. 2. צורתו של פנקס פטירות צורתו של פנקס פטירות תהא לפי חלק ב' של התוספת. תוספת 2 ק''ת תשל''ג, 94. הנוסח אינו מובא. מרשם אוכלוסיןתקנות