תקנות משכן הכנסת ורחבתו (פעולות ועדת הבחירות המרכזית), תשל''ז-1977

תקנות משכן הכנסת ורחבתו (פעולות ועדת הבחירות המרכזית), תשל''ז-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק משכן הכנסת ורחבתו, תשכ''ח-1968, ובאישור ועדת הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''הוועדה המרכזית'' - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), תשכ''ט-1969; ''עבודה נוספת'' - עבודה של עובד הכנסת לאחר שעות עבודתו הרגילות או בתקופת חופשה שנתית העודפת על חופשה שנתית המגיעה לו לפי חוק חופשה שנתית, תשי''א-1951. 2. פעולות הוועדה המרכזית הרשה יושב-ראש הכנסת לוועדה המרכזית לנהל במשכן הכנסת ורחבתו, פעולותיה, כולן או מקצתן, כאמור בסעיף 29א לחוק (להלן - פעולות הוועדה), יחולו הוראות אלה: (1) יושב-ראש הוועדה המרכזית יעביר ליושב-ראש הכנסת, על פי דרישתו, סכומים לכיסוי תשלומים והוצאות הנובעים מפעולות הוועדה; (2) העסקת עובד הכנסת, על-ידי הוועדה המרכזית, בעבודה נוספת לצורך פעולות הוועדה טעונה הסכמה מראש של יושב-ראש הכנסת, או מי שהסמיך לכך ובתנאים שקבע. 3. תנאים אחרים הוראות תקנה 2 יחולו בנוסף לכל תנאי שקבע יושב ראש הכנסת על פי סעיף 29א לחוק. 1 ק''ת תשל''ז, 1160.תקנותבחירותכנסת ישראל