תקנות משכן הכנסת ורחבתו (שטחים מותרים ואסורים בכניסה), התשכ''ח-1968

תקנות משכן הכנסת ורחבתו (שטחים מותרים ואסורים בכניסה), התשכ''ח-1968 (תיקון: תשנ''ט) בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(א) ו-31 לחוק משכן הכנסת ורחבתו, תשכ''ח-1968, ולאחר התייעצות עם סגני יושב-ראש הכנסת, אני קובע לאמור: 1. השטחים המותרים בכניסה להולכי רגל השטחים שבתחום החסינות המסומנים במפה שבתוספת בקווים מרוסקים מותרים בכניסה להולכי-רגל שהם עוברי-אורח, מטיילים או מבקרים. 2. כניסה לרכב (תיקון: תשנ''ט) (א) השטחים שבתחום רחבת הכנסת אסורים בכניסה לרכב, למעט לרכב שלנהגו ניתן היתר כניסה עם רכב לשטח משכן הכנסת או לשטח רחבת הכנסת. (ב) מי שניתן לו היתר כניסה עם רכב למשכן הכנסת או לרחבתו, יחנה את רכבו במקום שייעד לכך מראש קצין הכנסת, או במקום שיורה לו סדרן או איש משמר הכנסת. (ג) בתקנה זו - ''נהג'' - לרבות רוכב או מוביל רכב; ''רכב'' - כהגדרתו בפקודת התעבורה. 3. בוטלה) (תיקון: תשנ''ט) תוספת2 ק''ת תשכ''ח, 2224; תשנ''ט, 28. 2 המפה שבתוספת אינה מובאת.תקנותכנסת ישראל