תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשס''ה-2005

תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשס''ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א לחוק ניירות ערך, התשכ''ח-1968, ולפי סעיף 130א' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ''ד-1994, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הוראת שעה על אף האמור בתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ''ט-1989 (להלן - התקנות העיקריות), יראו לשנת הכספים 2005 כאילו: (1) בתקנה 2(א) לתקנות העייקריות, במקום ''ב-1 באוגוסט'' נאמר ''ב-1 בספטמבר''; (2) בתקנה 3א(ב) לתקנות העיקריות, בסופה נאמר ''לענין תקנת משנה זו, יהיה על הבורסה לשלם ביום האחרון של חודש אוקטובר שנת 2005 את הסכום הקבוע בתקנת משנה זו, בניכוי 15% מסכום התשלום השנתי שעל הבורסה לשלם בעד שנת 2005 כאמור בתקנת משנה (א)''. (3) בתקנה 4(ב) לתקנות העיקריות, אחרי ''ששונו'' נאמר ''והופחתו''; 4) אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות בא: 4א. אגרה שנתית לשנת 2005 בשנת 2005 יהיה סכום האגרה השנתית לפי תקנות 2(ב) ו-(ו) ו-3א, בשיעור 85% מן הסכום הקבוע בהן, כפי שהשתנה לפי תקנה 4 ביום העדכון לשנת 2005.'' 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשס''ה (1 בינואר 2005). 1 ק''ת תשס''ה, 876.דיני חברותתקנותשוק ההון / ניירות ערךאגרה