תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ''ה-1995

תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ''ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55א ו-56 (א) לחוק ניירות ערך, התשכ''ח-1968 ולפי סעיף 130א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ''ד-1994, ובהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: (תיקון: תשס''ב) 1. הגדרות (תיקון : תשס''ח) בתקנות אלה, ''התמורה המחושבת''- (1) התמורה שתשולם לפי התשקיף בעד ניירות הערך המוצעים; (2) בעבור ניירות ערך שלא מתקבלת בעדם תמורה כאמור בפסקה (1) - מכפלה של מספר ניירות הערך כאמור, בשער הנעילה הממוצע של נייר הערך מאותו סוג, בשלושת ימי המסחר הראשונים לאחר רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים (להלן - הערך הקבוע). ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2. אגרה (תיקון: תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''א, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ד, תשס''ה, תשס''ו, תשס''ז, תשס''ח, תשס''ט, תש''ע) (א) עם הגשת בקשה לרשות להתיר פרסומו של תשקיף (להלן - הבקשה) ישלם המציע לרשות אגרה בסך 3,910 שקלים חדשים (להלן - הסכום הקבוע) בתוספת 3/100 אחוז מהסכום הכולל של התמורה המחושבת, לרבות התמורה שתשולם לפי התשקיף עבור מימוש הזכות המוקנית בניירות הערך המוצעים לרכוש מניות או תעודות התחייבות, או מהשווי הנקוב הכולל של ניירות הערך, הכל לפי הסכום הגבוה יותר (להלן - תוספת אגרה). (ב) הסכום הקבוע ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה - ''המדד החדש'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון; ''המדד היסודי'' - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולגבי שינוי הסכום הקבוע ב-1 ביולי 1995 - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1994. (ג) הסכום ששונה כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים. (ד) יושב ראש רשות ניירות ערך יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום הקבוע של האגרה כפי שהוא מעודכן עקב שינוי המדד כאמור. (ה) הוגדל לאחר הגשת הבקשה, הסכום הכולל של התמורה שתשולם לפי התשקיף בעד ניירות הערך המוצעים או השווי הנקוב הכולל של ניירות הערך, ישלם המציע לפני מתן ההיתר לפרסום התשקיף את הפרש האגרה המגיעה לפי תקנת משנה (א) כשהיא מחושבת לפי המחיר המזערי הקבוע בתשקיף, ותוך 20 ימים ממתן הודעת המציע על תוצאות ההצעה שבתשקיף ישלים המציע את יתרת האגרה המגיעה, כשהיא מחושבת בהתאם לתמורה שהתקבלה בפועל ובעד תמורה המחושבת לפי הערך הקבוע, בתוך שבעה ימים ממועד הרישום למסחר על פי התשקיף. הוקטן הסכום או השווי הנקוב האמורים, יוחזר סכום האגרה העודף ששולם. 3. אגרה כשהתמורה אינה ניתנת לקביעה (תיקון: תשס''ו, תשס''ח) (א) לא ניתן לקבוע בעת הגשת הבקשה את התמורה שתשולם לפי התשקיף בעד ניירות הערך המוצעים, ישלם המציע בעת הגשת הבקשה, על חשבון האגרה המגיעה ממנו, אגרה לפי תקנה 2, כשהתמורה שתשולם בעד ניירות הערך המוצעים מחושבת לפי הערכה. (ב) לפני מתן ההיתר לפרסום התשקיף ישלים המציע את האגרה המגיעה לפי תקנה 2, כשהיא מחושבת לפי המחיר המזערי הקבוע בתשקיף. (ג) תוך 20 ימים ממתן הודעת המציע על תוצאות ההצעה שבתשקיף ישלים המציע את יתרת האגרה המגיעה לפי תקנה 2, כשהיא מחושבת בהתאם לתמורה שהתקבלה בפועל ובעד תמורה המחושבת לפי הערך הקבוע, בתוך שבעה ימים ממועד הרישום למסחר על פי התשקיף. (ד) עלה הסכום ששולם על חשבון האגרה על סכום האגרה המגיעה לפי תקנה 2, יוחזר הסכום העודף למציע תוך 20 ימים ממתן הודעת המציע על תוצאות ההצעה שבתשקיף. (ה) תשלום כאמור בתקנות משנה (ג) ו-(ד) לא יפחת מסכום של 100 שקלים חדשים. 4. הצעת יחידות (תיקון: תשס''ב,תשס''ח) (א) המציע ישלם לרשות עם הגשת הבקשה לפרסום תשקיף של קרן להשקעות משותפות בנאמנות אגרה בסכום הקבוע, ובתקופת הגשת ההזמנות ישלם גם תוספת אגרה כאמור בתקנה 2(א) מסך העודף החודשי של התקבולים; בתקנה זו, ''עודף חודשי של תקבולים'' - הסכום במזומנים שהועבר לחשבון הקרן בשל מכירת יחידות במשך חודש כלשהו, בניכוי הסכום במזומנים שהועבר מחשבון הקרן בשל פדיון יחידות במשך אותו חודש, ובלבד שהסכום המתקבל בחישוב כאמור איננו שלילי. (א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא ישלם המציע תוספת אגרה בעד הזמנת יחידות של אגד ישראלי; לעניין זה, ''אגד ישראלי'' - כהגדרתו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ''ה -1994 . (ב) תוספת האגרה תשולם עד ל-14 בכל חודש לגבי העודף החודשי של התקבולים בחודש הקודם; המציע ידווח לרשות, עם ביצוע התשלום, על סך כל הסכומים שהועברו לחשבון הקרן בחודש הקודם בשל מכירת יחידות, סך כל הסכומים שהועברו מחשבון הקרן בחודש הקודם בשל פדיון יחידות והעודף החודשי של התקבולים בחודש הקודם; (ג) לא שולמה תוספת האגרה במועד האמור בתקנת משנה (ב), היא תשונה בשיעור השינוי שחל בין המדד שפורסם בחודש שבו התקבלה התמורה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד תשלום תוספת האגרה. 4א. הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף (תיקון: תשס''ב, תשס''ו-2) א) המציע ישלם לרשות אגרה, עם הגשת בקשה להתיר פרסומו של תשקיף מדף כמשמעותו בסעיף 23א(1) לחוק, ואולם תוספת האגרה תשולם רק בעד ניירות ערך אשר התקופה להגשת הזמנות לגביהם, נקבעה בתשקיף המדף במועד פרסומו. (ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), מוצעים ניירות ערך על פי תשקיף מדף כמשמעותו בסעיף 23א(1) לחוק, ופורסם דוח הצעת מדף, תשולם תוספת אגרה; תוספת האגרה תשולם בעד ניירות ערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת המדף, והיא תשולם מדי חודש, עד ליום ה14 בו, לגבי ניירות הערך שהוקצו במשך החודש הקודם (להלן - התמורה). (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), הסכום הכולל של תוספת האגרה שתשולם בקשר עם תשקיף מדף להצעת ניירות ערך מסחריים לא יעלה על 3/100 אחוז (שלוש מאיות האחוז) מן השווי המרבי של ניירות הערך המסחריים על פי התשקיף, שיכול שיהיו בידי הציבור במועד כלשהו. (ד) לא שולמה תוספת האגרה במועד האמור בתקנת משנה (ב), היא תשתנה בשיעור השינוי שחל בין המדד שפורסם בחודש שבו התקבלה התמורה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד תשלום תוספת האגרה. 4ב. הצעת ניירות ערך של קרן להשקעות במקרקעין (תיקון: תשס''ו-2) ניתן היתר לפרסומו של תשקיף שהוצעו בו מניות של קרן להשקעות במקרקעין כהגדרתה בסעיף 64א2(א) לפקודת מס הכנסה, לא תשולם אגרה בעד ההיתר. 4ב. הצעת ניירות ערך מסחריים וניירות ערך של קרן להשקעות במקרקעין (תיקון: תשס''ו-3) (א) ניתן היתר לפרסומו של תשקיף שהוצעו בו ניירות ערך מסחריים או מניות של קרן להשקעות במקרקעין כאמור בסעיף 64א3(א) לפקודת מס הכנסה 5 (בתקנה זו ניירות ערך מיוחדים), לא תשולם תוספת אגרה בעד ניירות הערך המיוחדים. (ב) הוצעו בתשקיף ניירות ערך מיוחדים בלבד, לא יידרש המציע לשלם גם הסכום הקבוע. 5. ביטול הבקשה (א) ביטל המציע בהודעה בכתב לרשות את הבקשה תוך שלושה חדשים מהרשות הערות לטיוטות התשקיף, תוחזר לו מלוא האגרה ששילם. (ב) ביטל המציע בהודעה בכתב לרשות את הבקשה תוך שלושה חודשים מהיום שבו קיבל לאחרונה את הערות הרשות לטיוטת התשקיף, יוחזרו לו עשרים וחמישה אחוזים מסכום האגרה ששילם. (ג) ביטל המציע בהודעה בכתב לרשות את הבקשה לאחר שעברו שלושה חודשים מהיום שבו קיבל לאחרונה את הערות הרשות לטיוטת התשקיף או מהיום שבו הודיע כי אינו מבקש לקבל את הערות הרשות, לא יוחזר לו כל חלק מהאגרה ששילם. (ד) לא הגיש המציע טיוטת תשקיף מעודכנת תוך שלושה חודשים מהיום שבו קיבל לאחרונה את הערות הרשות לטיוטת התשקיף, או מהיום שבו קיבל הודעה מהרשות כי יינקט ביחס לבקשה הנוהל לבדיקה מקוצרת, או מהיום שבו הודיע כי אינו מבקש את הערות הרשות, לפי המאוחר שבהם, יראו אותו כמי שביטל את הבקשה ויחולו הוראות תקנת משנה (ג). 6. פטור ניתן היתר לפרסומו של תשקיף שבו הוצעו איגרות חוב (להלן התשקיף המקורי) אך המנפיק, על פי הוראות שר האוצר או מי שהוא מינה לכך לפי סעיף 39 לחוק, לא הנפיק את איגרות החוב, כולן או מקצתן, לא תשולם אגרה בעד היתר לפרסומו של תשקיף אשר בו יוצעו איגרות החוב שלא הונפקו בתשקיף המקורי (להלן - התשקיף החדש), בין אם תנאי איגרות החוב בתשקיף החדש זהים לתנאי איגרות החוב בתשקיף המקורי ובין אם הם שונים מהם. 7. (בוטל) (תיקון: תשס''ו) 7א. איחור בתשלום אגרה (תיקון: תשס''ב, תשס''ו) לא שולמה אגרה או תוספת האגרה במועד שנקבע בתקנות אלה ייתוסף עליה, לכל יום איחור החל ביום השישה עשר, סכום בשיעור של 1/30 האחוז. 8. ביטול תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התש''ל-1970 - בטלות. ק''ת תשנ''ה, 702, 1620; תשנ''ו, 303, 1344; תשנ''ז, 286, 891; תשנ''ח, 230, 989; תשנ''ט, 222, 1020; תש''ס, 213, 686; תשס''א, 897; תשס''ב, 23, 271, 906; תשס''ג, 354, 809; תשס''ד, 121, 753; תשס''ה, 244, 766; תשס''ו, 20, 301, 304; תשס''ז, 412;תשס''ח, 165, 273, 287; תשס''ט, 140, 275; תש''ע, 382, 1042. תקנה 6 לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (תיקון), התשס''ו-2005 (ק''ת תשס''ו, 21) קובעת: ''6. תחילה ותוקף תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, ואולם - (1) תחילתה של תקנה 4א כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה, במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיפים קטנים (ד) ו-(ז) של סעיף 23א לחוק ושל תקנות מכוח סעיף 16 לחוק לענין פרטים שאותם נדרש לכלול בתשקיף מדף; (2) תחילתה של תקנה 4ב כנוסחה בתקנה 3 לתקנות אלה, ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס''ה-2005, ותוקפה לשנתיים מיום תחילתה.'' 3 תקנה 2 לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (הוראת שעה), התשס''ו-2005 (ק''ת תשס''ו, 301; תש''ע, 1042) קובעת: ''2. תחילה ותוקף תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס''ה-2005, ותוקפן עד יום ו' בטבת התשע''ב (1 בינואר 2012).'' (התקנות פורסמו ביום 30.11.2008). מסמכיםדיני חברותפרסוםתקנותשוק ההון / ניירות ערךתשקיףאגרה