תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש''ל-1969

תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש''ל-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30 ו-56 לחוק ניירות ערך, תשכ''ח-1968, ולאחר התייעצות עם הרשות, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרטי ההודעה הודעת המציע על תוצאות ההצעה שבתשקיף (להלן - ההודעה), תכלול את הפרטים המפורטים בתקנות אלה. 2. פרטי ההזמנות יצויין השווי הנקוב של ניירות הערך לסוגיהם שהוזמנו על-פי התשקיף. 3. הזמנות שהושבו ריקם דחה המציע הזמנות של ניירות ערך, במלואן או בחלקן - יצויינו - (1) השווי הנקוב של ניירות הערך לסוגיהם שהזמנתם הושבה ריקם; (2) הפרטים בדבר הדרך שבה הוחזר למזמינים כל סכום ששילמו לחשבון ניירות הערך שהזמנתם הושבה ריקם. 4. ביטול הזמנות בוטלו הזמנות לפי סעיף 26(א) לחוק - יצויין השווי הנקוב של ניירות הערך לסוגיהם שהזמנתם בוטלה כאמור. 5. התמורה תצויין התמורה שנתקבלה בעד ניירות הערך לסוגיהם שהזמנתם לא הושבה ריקם ולא בוטלה כאמור. 6. חיתום נרכשו ניירות ערך על ידי חתם שהתחייב לרכוש מהמציע את ניירות הערך שהוצעו על פי התשקיף, כולם או מקצתם, במידה שלא ירכוש אותם הציבור - יצויינו שם החתם והשווי הנקוב של ניירות לסוגיהם שרכש. 7. הזמנות יתר עלו ההזמנות לניירות ערך מסוג פלוני על סך כל ניירות הערך מאותו סוג שהוצעו - יובאו פרטים בדבר אופן החלוקה של ניירות הערך מסוג זה בין המזמינים. 8. הצעה לסוגים של אנשים הוצעו ניירות הערך או חלקם לסוגים מסויימים של אנשים - יובאו הפרטים לפי תקנות 2 עד 7 כשהם מסווגים לפי סוגי המזמינים. 9. חתימה ההודעה תיחתם בידי המציע. 1 ק''ת תש''ל, 144. מסמכיםדיני חברותתקנותשוק ההון / ניירות ערךתשקיף