תקנות ניירות ערך (סייג לענין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה), התשנ''ד-1994

תקנות ניירות ערך (סייג לענין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה), התשנ''ד-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 ו-36 לחוק ניירות ערך, התשכ''ח-1968, ולאחר התייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשס''ג) בתקנות אלה - ''חוק המניות'' - חוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ''ד-1993; ''בנק'' - כמשמעותו בפסקאות (2) ו-(3) בהגדרת ''בנק'' בסעיף 1 בחוק המניות, לרבות חברה שבנק כאמור הוא בעל ענין בה; ''תאגיד ממשלתי'' - תאגיד שהמדינה מחזיקה עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, אך למעט תאגיד כאמור המחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של הבנק או מכוח ההצבעה בו או הרשאי למנות דירקטור אחד או יותר שלו או את מנהלו הכללי; ''היום הקובע'' - כמשמעותו בחוק המניות. 2. תשקיף בתשקיף להצעת ניירות ערך של בנק לא תהיה חובה לפרט את הפרטים האמורים בפרק ט' לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו), התשכ''ט-1969, הנוגעים ליחסים שבין חברה בת של הבנק או חברה קשורה שלו לבין המדינה או תאגיד ממשלתי. 3. דו''ח תקופתי ומידי בדו''ח שמגיש בנק לפי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש''ל-1970, לא תהיה חובה לפרט את הפרטים האמורים בתקנות 22, 23, 24, 33 ו-33א לתקנות האמורות בכל הנוגע ליחסים שבין חברה בת של הבנק או חברה קשורה שלו לבין המדינה או תאגיד ממשלתי. 4. דו''ח כספי שנתי בדו''חות כספיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ''ג-1993, שעורך בנק, לא תהיה חובה להביא מידע כאמור בפרק ח' לתקנות האמורות בכל הנוגע ליחסים שבין חברה בת של הבנק או חברה קשורה שלו לבין המדינה או תאגיד ממשלתי. 5. שמירת דינים אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מכל חובת גילוי לפי כל דין שהיתה חלה אילולא עברו מניות הבנקים כמשמעותם בחוק המניות לבעלות הממשלה. 6. תחולה (תיקון: תשנ''ז, תש''ס, תשס''ג, תשס''ז, תשס''ט2) תקנות אלה יחולו למשך שמונה עשרה שנים מן היום הקובע. ק''ת תשנ''ד, 204; תשנ''ז, 110; תש''ס, 187; תשס''ג, 175; תשס''ז, 954; תשס''ט, 516. תקנה 2 לתקנות ניירות ערך (סייג לעניין המניות הבנקאיות שבהסדר) (הוראת שעה) (ק''ת תשס''ט, 516) קובעת לגבי תיקון תקנה 6: ''2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בחשוון התשס''ט (31 באוקטובר 2008).'' בנקדיני חברותתקנותשוק ההון / ניירות ערךמניות