תקנות ניירות-ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות, מבנהו וצורתו), התש''ל-1969

תקנות ניירות-ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות, מבנהו וצורתו), התש''ל-1969 1(בתוקף עד 1.5.2010) בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק ניירות-ערך, התשכ''ח-1968, ולפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: פרק א': הוראות כלליות 1. פרשנות מונחים בתקנות אלה המשמשים גם בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ''א-1961, משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק האמור, זולת אם ניתנה להם משמעות אחרת בתקנות אלה. 2. תחולה תקנות אלה יחולו על תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות שנוסדה לפי חוק תחולה להשקעות משותפות בנאמנות. 3. צורת התשקיף התשקיף יהא בדפוס, או יוכן בצורה אחרת, המניחה את דעת הרשות, ויהא ערוך בצורה נוחה לקריאה ועמודיו ממוספרים. 4. עטיפת התשקיף (א) על גבי עטיפת התשקיף יבואו המלה תשקיף, שם הקרן, שם הנאמן ושם מנהל הקרן, תאריך התשקיף ומספר היחידות המוצעות; ויצויין אם היחידות יהיו על שם או למוכ''ז. (ב) לא הוגבל מספר היחידות המוצעות - יצויין הדבר. 5. תוכן הענינים התשקיף יכלול ''תוכן ענינים'' בציון העמודים המתאימים. 6. מבנה התשקיף התשקיף יחולק למבוא ולפרקים, ואפשר שיחולק חלוקה נוספת לפי הצורך; המבוא ושאר פרטי התשקיף והפרטים שיוכללו בהם יבואו לפי סדר הפרקים ופרטיהם בתקנות אלה, זולת אם נסיבות הענין מצריכות, לדעת הרשות, סדר אחר. 7. פרטי התשקיף התשקיף יכלול את הפרטים המפורטים בתקנות אלה, וכל פרט נוסף העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישת היחידות המוצעות; אין חובה לציין העדר קיומו של פרט פלוני אלא אם נקבע כך במפורש בתקנות אלה. פרק ב': הפרטים שיש לכלול במבוא לתשקיף 8. הודעה על היתר התשקיף תובא הודעה כי ניתנו כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין להצעת היחידות, להנפקתם ולפרסום התשקיף. 9. משמעות ההיתר תובא הודעה על משמעות ההיתר, בהבלטה מיוחדת ובזו הלשון: ''אין בהיתרה של הרשות לניירות-ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת-דעה על טיבם של ניירות-הערך המוצעים''. 10. שם הקרן ותאריך יסודה יצויינו שם הקרן ותאריך הסכם-הנאמנות אשר לפיו נוסדה הקרן. 11. הנאמן ומנהל הקרן יצויינו שם הנאמן ושם מנהל הקרן, עיסוקיהם העיקריים ומעני משרדיהם הרשומים. 12. יחידות במחזור יצויינו מספר היחידות שבמחזור בתאריך התשקיף או בתאריך הסמוך לו ככל האפשר. פרק ג': הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר הצעת היחידות 13. היחידות המוצעות יצויין מספר היחידות המוצעות, ואם לא הוגבל המספר - יצויין הדבר. 14. מחיר היחידה (א) יצויין מחיר היחידה המוצעת בציון נפרד של המחיר היסודי ושל ההוספה המיועדת לכיסוי שכר הנאמן ומנהל הקרן והוצאות ניהול הקרן. (ב) לא היה מחיר היחידה המוצעת קבוע - תובא הפנייה לפרק בתשקיף בו מתואר אופן חישוב מחיר יחידה. 15. יחידות המוצעות לסוג אנשים מסויים היו היחידות, או חלק מהן, מוצעות לסוג-אנשים מסויים - יצויין הסוג ומספר היחידות המוצעות לאותו סוג. 16. הזמנת יחידות יצויינו אופן הזמנת היחידות המוצעות, לרבות המקומות שבהם ניתן להשיג טפסי-הזמנה והמקומות שבהם ניתן להגישם, תחילת התקופה להגשת הזמנות ומועד סיומה. 17. הזמנה שהושבה ריקם הוגבל מספר היחידות המוצעות - יצויינו המועד והדרך שבהם יוחזר למזמינים כל סכום ששילמו על חשבון היחידות המוצעות שהזמנתם הושבה ריקם. פרק ד': הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר היחידות, נכסי הקרן ומדיניות-ההשקעה שלה 18. מחירי יחידה קודמים (א) יצויין מחיר היחידה הגבוה ביותר והנמוך ביותר של יחידות הקרן, בכל אחת משתי שנות-הלוח שקדמו לתאריך התשקיף ובתקופה שמתחילה שנת-הלוח שבה פורסם התשקיף עד תאריך התשקיף או תאריך סמוך לו ככל האפשר. (ב) יצויין מחיר היחידה בתאריך התשקיף או בתאריך סמוך לו ככל האפשר. 19. חישוב מחיר יסודי ומחיר פדיון יפורט אופן חישוב מחיר יחידה ומחיר פדיון, בציון נפרד של שיעור ההוספה על המחיר היסודי המיועדת לכיסוי שכר הנאמן ומנהל הקרן והוצאות ניהול הקרן. 20. ימי קביעת מחיר היחידה יצויינו הימים שבהם ייקבעו מחירי מכירה וקניה של נכסי הקרן ומועד הקביעה שתשמש בסיס לחישוב המחיר היסודי ומחיר הפדיון. 21. יחידות שהונפקו ושנפדו (א) יצויינו מספר היחידות שהונפקו ומספר היחידות שנפדו - (1) בתקופה שקדמה לשתי שנות-החשבון האחרונות של הקרן; (2) בכל חודש בשתי שנות-החשבון האמורות; (3) בכל חודש בתקופה שמתחילת שנת-החשבון שבה פורסם התשקיף עד תאריך התשקיף או תאריך סמוך לו ככל האפשר. (ב) יצויינו מחיר היחידה ומחיר הפדיון בסוף כל חודש בתקופות האמורות בפיסקאות (א)(2) ו-(3). 22. רשימת נכסי הקרן תובא רשימת ניירות-הערך של הקרן - לתאריך הקביעה ששימשה בסיס לחישוב מחיר היחידה בהתאם לתקנה 18(ב) - ערוכה לפי סוגי ניירות-הערך בציון שוויים הנקוב וערכם בשוק בתאריך האמור; בתקנה זו - ''ערך השוק'' - לגבי ניירות-ערך הרשומים בבורסה - השער בבורסה, ולגבי ניירות-ערך אחרים - המחיר הגבוה ביותר שבין מוכר מרצון לקונה מרצון. 23. מדיניות ההשקעות (א) יפורטו מדיניות ההשקעות של הקרן, המספר המינימלי של תאגידים שמניירות-ערך שלהם תהא מורכבת הקרן בכל עת, לרבות החלק מנכסי הקרן שמנהל הקרן רשאי להשקיע בניירות-ערך של תאגיד אחר, ותתואר דרך הביצוע של מדיניות זו. (ב) יובאו הוראות כל דין בדבר חובת פיזור ההשקעות של הקרן והגבלת השקעותיה בנכסים מסויימים. פרק ה': הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר הנאמן, מנהל הקרן ובעלי-ענין בהם 24. הגדרות בפרק זה - ''החזקה ורכישה'' - כמשמעותן בחוק ניירות-ערך, התשכ''ח-1968, למעט החזקה או רכישה בידי חברה שלובה; ''בעל-ענין בנאמן'' או ''בעל-ענין במנהל הקרן'' - מי שמחזיק בעשרה אחוזים או יותר מהון המניות המונפקות של הנאמן או של מנהל הקרן, הכל לפי הענין, או מכוח-ההצבעה בו או מהסמכות למנות מנהליו, מי שרשאי למנות את מנהלו הכללי, מי שמכהן כמנהלו או כמנהלו הכללי, וכל תאגיד שאדם כאמור מחזיק בו עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון-המניות המונפק שלו, מכוח-ההצבעה בו או מהסמכות למנות מנהליו. 25. המנהלים של הנאמן ומנהל הקרן יצויינו שמות המנהלים והמנהל הכללי של הנאמן ושל מנהל הקרן, מעניהם והתעסקותם העיקרית. 26. שינוי הסכם הנאמנות תצויין הדרך לשינוי תנאי הסכם-הנאמנות. 27. ענין מהותי במנהל ובנאמן יפורט כל ענין במנהל הקרן שיש לנאמן, או לבעל-ענין בנאמן, וכל ענין בנאמן שיש למנהל הקרן, או לבעל-ענין במנהל הקרן. 28. שכר הנאמן והמנהל יצויינו פרטי הסכם-הנאמנות בדבר התשלומים לנאמן ולמנהל הקרן. 29. תשלומים לנאמן ולמנהל יפורטו בנפרד סכומי השכר, העמלה והתשלומים האחרים לסוגיהם שקיבלו הנאמן, או מנהל הקרן או בעלי-ענין בהם, במישרין או בעקיפין, תוך שלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף - מנכסי הקרן מרווחיה, מהתמורה ששולמה בעד היחידות ומעיסקאות בשביל הקרן. 30. ענין בנכסי הקרן היו נכסי הקרן כוללים ניירות-ערך שהונפקו על ידי הנאמן או מנהל הקרן או בעלי-ענין בהם - יצויין הדבר ותובא רשימת ניירות-הערך האמורים. 31. רכישת נכסי הקרן (א) נרכשו נכסים בשביל הקרן - תוך השנה שקדמה לתאריך התשקיף - מאת הנאמן או מאת מנהל הקרן, או מאת בעלי-ענין בהם - יצויין הסכום ששולם או שיש לשלם בעד הנכסים לכל אחד מהמוכרים האמורים. (ב) נמכרו נכסים של הקרן - תוך השנה שקדמה לתאריך התשקיף - לנאמן או למנהל הקרן או לבעל-ענין בהם - יצויין הסכום שנתקבל או שיש לקבל בעד הנכסים מאת כל אחד מהקונים האמורים. (ג) כללו הנכסים האמורים ניירות-ערך שלא היו רשומים בבורסה בעת רכישתם בשביל הקרן או במכירתם על ידי הקרן - תובא רשימת ניירות-ערך כאלה בציון נפרד של הסכום ששולם או שיש לשלם בעדם. (ד) הוראות תקנה זו לא יחולו על נכסים שנרכשו או נמכרו לפני תחילת תקפן של תקנות אלה. 32. החזקת יחידות בקרן יצויינו סכומי היחידות בקרן המוחזקות בתאריך התשקיף או בתאריך הסמוך לו ככל האפשר על ידי הנאמן, מנהל הקרן או בעלי-ענין בהם. פרק ו': הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר רווחי הקרן 33. חלוקת רווחים ומועדיה (א) יובאו פרטים בדבר חלוקת רווחי הקרן ומועדי החלוקה. (ב) נקבע בהסכם הנאמנות כי רווחי הקרן לא יחולקו - יצויין הדבר. 34. הפרשה להוצאות מרווחי הקרן יצויין שיעור ההפרשה מרווחי הקרן המיועדת בהתאם להסכם הנאמנות לכיסוי שכר הנאמן, שכר מנהל הקרן והוצאות ניהול הקרן. 35. מיסוי (א) יצויין אם הקרן מסוייגת. (ב) היתה הקרן מסוייגת, יצויינו - (1) ההגבלות על ההשקעה בניירות-ערך חייבי-מס; (2) הוראות כל דין בדבר הטבות והקלות מתשלום מס המוענקות לקרן מסוייגת ולבעל יחידה פטורת-מס. (ג) לא היתה הקרן מסוייגת - יצויינו הוראות כל דין בדבר תשלומי-מס של קרן לא-מסוייגת ושל בעל-יחידה שאינה פטורת-מס. פרק ז': הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר פדיון יחידות, העברתן, תקופת קיום הקרן ואסיפות כלליות של בעלי-יחידות 36. פדיון יצויינו הפרטים בדבר הזכות לדרוש פדיון יחידה, דרכי הפדיון ומקום הפדיון. 37. העברת תעודה יפורטו דרכי ההעברה של תעודות-השתתפות. 38. פירוק הקרן (א) יפורטו הוראות כל דין והוראות הסכם הנאמנות בדבר פירוק הקרן. (ב) הוגבלה תקופת קיומה של הקרן - תצויין התקופה. 39. אסיפות כלליות (א) יובאו פרטים בדבר הוראות הסכם הנאמנות לגבי אסיפות כלליות של בעלי היחידות. (ב) לא כולל הסכם הנאמנות הוראות כאמור - יצויין הדבר. פרק ח': דו''חות כספיים שיש לכלול בתשקיף 40. הגדרה בפרק זה, ''דו''חות כספיים'' - מאזן ודו''ח ריווח-והפסד, לרבות ההערות והביאורים להם. 41. דו''חות כספיים מבוקרים (תיקון: התשמ''ה) יובאו דו''חות כספיים שנתיים של הקרן, חתומים על ידי מנהל הקרן והנאמן, מבוקרים על ידי רואה-חשבון וערוכים ליום שקדם לתאריך התשקיף לא יותר מ-12 חודשים (להלן - יום הדו''ח השנתי). 42. דו''חות במקרה הארכת התקופה להגשת הזמנות (תיקון: תשמ''ה) הוארכה התקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות, בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק - יהיו הדו''חות הכספיים השנתיים של הקרן ערוכים ליום שקדם לסיום התקופה להגשת הזמנות לא יותר מ-15 חודשים. 43. דו''חות ביניים כספיים (תיקון: תשמ''ה) (א) קדם יום הדו''ח השנתי לתאריך התשקיף יותר מששה חדשים - יובאו גם דו''חות-ביניים כספיים של הקרן ערוכים ליום שהוא 6 חדשים אחרי יום הדו''ח השנתי, כשדו''ח הריווח-והפסד שייך לתקופה של 6 חדשים (להלן - דו''חות-ביניים). (ב) דו''חות-הביניים ייערכו במתכונת הדו''ח ויהיו חתומים ומבוקרים כאמור בתקנה 41. 44. עקרונות לעריכת דו''חות הדו''חות הכספיים ייערכו לפי העקרונות החשבונאיים וכללי הדיווח המקובלים וישקפו נכונה ובצורה נאותה את מצב עסקי הקרן לתאריך המאזן ותוצאות פעולותיה העסקיות בתקופת דו''ח הריווח-והפסד שנסתיימה בתאריך זה. פרק ט': פרטים שונים נוספים שיש לכלול בתשקיף 45. חוות-דעת של רואה חשבון תובא חוות-דעת של רואה-חשבון של הקרן על הדו''חות הכספיים המבוקרים הכלולים בתשקיף; חוות-הדעת תציין כי רואה-החשבון הסכים מראש לכללה בתשקיף. 46. עיון בהסכם הנאמנות והמצאתו (א) יפורטו ההוראות בדבר זכות-עיון בהסכם הנאמנות ובשינויים שחלו בו וזכותו של בעל-יחידה לדרוש עותק ממנו. (ב) יצויינו המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהסכם הנאמנות ובמסמכים האמורים בסעיף 44 לחוק. 47. פרסום יפורטו הוראות כל דין בדבר פרסום מחירי היחידות, מחירי הפדיון ורשימת נכסי הקרן ודרכי הפרסום. 48. חתימה על התשקיף על התשקיף יחתמו מנהל הקרן, כל אחד ממנהליו וכן הנאמן. 1 ק''ת תש''ל, 320; תשמ''ה, 1277; תש''ע, 221. מסמכיםתקנותדיני חברותתשקיףשוק ההון / ניירות ערךמבנהנאמנותהשקעות