תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי''ד-1954, אני מתקין תקנות אלה: 1. אדם שאינו מסוגל להשתכר למחיה אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו, הוא אחד מאלה - (1) נכה שהיא אם לילד הזקוק לטיפולה האישי, כל זמן שאין לשלול ממנה טיפול זה; (2) נכה הגרה יחד עם בעלה ואינה עוסקת אלא במשק ביתה בלבד ולה שני ילדים הגרים אתה ואינם עומדים ברשות עצמם. 2. הכנסה כדי מחיה (תיקון: תשכ''ו) סכום הכנסה חדשית המספיק למחייתו של אדם והתלויים בו, הוא סך הכל של הכנסות שיש לו ולתלויים בו והוא אינו פחות - (1) לגבי נכה שיש לו בן-משפחה שהוא ילד - מ-60% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגתו היא ''ח'' של הדירוג האחיד ושהרכב משפחתו הוא כמספר בני המשפחה של הנכה; 2) לגבי נכה שאין לו בן-משפחה שהוא ילד - מ-55% מסך כל המשכורת כאמור. 1 ק''ת תשי''ח, 82; תשכ''ו, 2263; תשל''ב, 1054. תקנותניצולי שואה