תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(ט) לחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי''ד-1954, סעיף 22 לפקודת בתי המשפט, 1940, סעיף 19 לפקודת הרשמים, 1936, וסעיף 10(א) לפקודת בתי המשפט (הוראות מעבר), תש''ח-1948, אני מתקין תקנות אלה: 1. המועד להגשת ערעור ערעור על החלטת ועדת ערעור יוגש תוך שלושים יום מיום קריאת ההחלטה עם נימוקיה אם נקראה בפני המערער או בא-כוחו, או תוך שלושים יום מהיום שבו נמסר למערער העתק ההחלטה אם נקראה שלא בפניו. 2. אופן הגשת (תיקון: תשל''ט) הערעור יהיה בכתב ויוגש למשרד הרישום של בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מענה של ועדת הערעורים; אולם התובע רשאי להגיש ערעורו ליושב-ראש ועדת הערעור. 3. סימון תאריך ההגשה מי שהוגש לו כתב הערעור יסמן בגוף הכתב את תאריך ההגשה. 4. ערעור בעל-פה מערער או בא-כוחו שנקראה בפניו החלטת ועדת הערעור, רשאי מיד אחרי קריאתה, להגיש את ערעורו בעל-פה לפני הועדה, אם נראה ליושב-ראש הועדה שאין בהגשת הערעור בדרך זו כדי לסבך או להאריך את הדיון בו; הרשה יושב-ראש הועדה להגיש ערעור בעל-פה, ירשום הוא או אחר על פי הוראתו את הנקודה המשפטית שהיא נושא הערעור מיד אחרי רישום החלטת הועדה שעליה מערערים, והיושב-ראש יחתום על הרישום. 5. כתב ערעור ערעור בכתב יוגש בארבעה טפסים, ייחתם על ידי המערער או בא-כוחו, ויפורטו בו: (1) שמו ומענו של המערער; (2) שמו ומענו של המשיב; (3) ועדת הערעור שעל החלטתה מערערים; (4) יום מתן ההחלטה, ואם נקראה בפני המערער או בא-כוחו או לא; (5) המועד שבו נמסר למערער העתק ההחלטה אם נקראה שלא בפניו או בפני בא-כוחו; (6) המספר הסידורי של הערעור בועדת הערעור; (7) הנקודה המשפטית שבה מערערים על ההחלטה. 6. מסירת כתב ערעור מי שהוגש לו כתב הערעור ידאג לכך שהעתק ממנו יימסר למשיב. 7. מסירת הודעה על ערעור בעל פה הוגש ערעור בעל-פה, ישלח יושב-ראש ועדת הערעור למשיב העתק מרישום הערעור יחד עם העתק ההחלטה המנומקת של הועדה. 8. העברת התיק של ועדת הערעור (תיקון: תשל''ט) בערעור בכתב שהוגש ליושב-ראש ועדת הערעור וכן בערעור שבעל-פה יעביר יושב-ראש ועדת הערעור לרשם בית המשפט המחוזי את כתב הערעור או את רישום הערעור, הכל לפי הענין, וכן את ההחלטה של הועדה במקורה, את פרוטוקול הדיונים לפניה, כל כתב של בעלי-הדין וכל מסמך אחר שהוגש לועדה בקשר לערעור שלפניה; בערעור שהוגש במישרין לבית המשפט המחוזי יעביר יושב-ראש ועדת הערעור את המסמכים האמורים שברשות הועדה אם נדרש לעשות כן על ידי רשם בית המשפט העליון. 9. פסול כתב הערעור כתב הערעור שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות תקנה 5 לא יתקבל על ידי משרד הרישום של בית המשפט המחוזי או על ידי יושב-ראש ועדת הערעור; אולם, משקיבלו כתב-ערעור, לא יפסול אותו בית המשפט על יסוד אי-קיום הוראה כאמור, אלא אם כתב הערעור אינו מגלה כל נקודה משפטית שבמחלוקת, או אם ראה בית המשפט שאין למשיב סעד בדרך של דחיית הדיון או של חיוב בהוצאות או בשתי הדרכים כאחת ושעליו לפסול את כתב הערעור כדי למנוע עיוות -דין. 10. שמיעת הערעור משנמסר למשיב העתק כתב הערעור או העתק מרישום ערעור שהוגש בעל-פה, יקבע רשם בית המשפט המחוזי מועד לשמיעת הערעור ויודיע על כך לבעלי הדין. 11. סדרי שמיעת ערעור (תיקון: תשל''ט) על איחוד ערעורים, על שמיעת הערעור, על ערעור שכנגד, על מתן פסק הדין, על הגשת בקשה לערעור וערעור בפני בית המשפט העליון יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ''ג-1963, בכפוף לאמור בתקנות אלה ובשינויים המחוייבים לפי הענין. 12. ביטול ערעור עד למתן פסק-הדין בערעור רשאי המערער לחזור בו מערעורו על ידי מתן הודעה בכתב לבית המשפט ומסירת העתק ממנה למשיב, או על ידי הודעה בעל-פה בשעת שמיעת הערעור; משעשה כן, בטל הערעור, והמערער ישלם למשיב על פי בקשתו את ההוצאות שיקבע בית המשפט. 13. מסירת הודעות מסירת הודעות ומסמכים בערעור תיעשה לפי כללי המסירה שבחלק ד' לתקנות הפרוצדורה האזרחית 1938, אולם אם שלח יושב-ראש ועדת הערעור בדואר רשום למערער העתק מהחלטת הועדה או מרישום הערעור כאמור בסעיף 14(ז) לחוק או בתקנה 7 לתקנות אלה, תהיה הקבלה החוזרת של המכתב הרשום ראיה למסירה. 14. הרשות המוסמכת כמערער הוגש ערעור על ידי הרשות המוסמכת שלא היתה בעלת דין בפני ועדת הערעור, רואים לענין תקנות אלה כל פעולה שנעשתה לגבי הרשות המוסמכת בעלת הדין בועדת הערעור, כאילו נעשתה לגבי הרשות המערערת. 15. הוראות מעבר ניתנת החלטת ועדת ערעור אחרי יום י''ב באב תשט''ו (31 ביולי 1955), אך לפני תחילתן של תקנות אלה, מותר להגיש ערעור על אותה החלטה תוך ששים יום מיום תחילת תקנות אלה. 16. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא ביום השביעי לאחר פרסומן ברשומות. 1 ק''ת תשי''ז, 1434; תשל''ט, 1339. ערעורתקנותניצולי שואה