תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ד ו-24 לחוק נכי רדיפות הנאצים, תשי''ז-1957, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''פגימת ראש'' - פגיעה במערכת העצבים המרכזית שנקבעה לפי דרגת נכות של מאה אחוז לצמיתות והגורמת להפרעה חמורה בשכל או בשימוש בגפיים; ''הפרעה חמורה'' - הפרעה בתיפקוד אברי הגוף או השכל שכתוצאה ממנה נזקק הנכה בקביעות לעזרת הזולת לצורך הטפול בגופו או למילוי צרכיו הגופניים; ''תגמול רגיל'' - תגמול המגיע לנכה שאין לו בן משפחה לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק; ''ועדה רפואית'' - ועדה רפואית שנתמנתה לפי סעיף 8 לחוק; ''פגימה'', ''פגימה מוסבת'' - כמשמעותם בתקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), תשי''ח-1957. 2. קביעת דרגת נכות מיוחדת (א) מצאה ועדה רפואית, בעת קביעת דרגת נכותו של נכה, כי הנכה נפגע פגימה מוסבת באחת מהפגימות שבתוספת, תקבע לו, נוסף לדרגת הנכות, דרגת נכות מיוחדת. (ב) על הדיון בקביעת דרגת נכות מיוחדת יחולו הוראות תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות) תשי''ח-1957, בשינויים המחוייבים. 3. תחילת קביעה קבעה הוועדה הרפואית לנכה דרגת נכות מיוחדת, תקבע בהחלטתה תאריך לתחילת התגמולים המיוחדים, ובלבד שלא יהיה לפני ט' בטבת תשל''ז (30 בדצמבר 1976); לא קבעה הוועדה הרפואית תאריך כאמור יראו את תאריך ההחלטה כתאריך לתחילת התגמולים המיוחדים. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ט' בטבת תשל''ז (30 בדצמבר 1976). 5. הוראות מעבר (א) החליטה ועדה רפואית על דרגת נכותו של נכה לפני יום הפרסום של תקנות אלה ברשומות (להלן - יום הפרסום) ולא קבעה בהחלטתה דרגת נכות מיוחדת, רשאים הנכה או הרשות המוסמכת לבקש מהוועדה הרפואית, תוך שלושים יום מיום הפרסום, לקבוע לנכה דרגת נכות מיוחדת. (ב) בקשה מטעם הנכה לפי תקנת משנה (א) תוגש בכתב, תוך שלושים יום מיום הפרסום, לרשות המוסמכת והיא תעביר את הבקשה לוועדה הרפואית; בקשה מטעם הרשות המוסמכת תוגש תוך המועד האמור לוועדה הרפואית. (ג) נתקבלה לפני יום הפירסום הודעה על החלטת הוועדה הרפואית שנקבעה בה לנכה דרגת נכות מיוחדת ולא הוגש ערעור על הקביעה, יראו את ההודעה כאילו נתקבלה ביום הפרסום. תוספת (תקנה 2) שיתוק מלא ולצמיתות של שתי הגפיים התחתונות ((paraplegia. אבדן שתי אמות הגפיים העליונות. קטיעת שתי שוקי הגפיים התחתונות. אבדן אמה אחת של גפה עליונה וקטיעת שוק אחת מגפה תחתונה. עיוורון מלא ולצמיתות בשתי העיניים. פגימת ראש. 1 ק''ת תשל''ז, 1279.תקנותניצולי שואה