תקנות נכסי המדינה (מקרקעים), תשי''ב-1952

תקנות נכסי המדינה (מקרקעים), תשי''ב-1952 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10 לחוק נכסי המדינה, תשי''א-1951, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. פירושים בתקנות אלה - ''מקרקעי המדינה'' פירושו - כל נכס מקרקעים מנכסי המדינה; ''מנהל'' פירושו - מנהל מקרקעי המדינה, לרבות סגן-מנהל. 2. רישום על שם מדינת ישראל מקרקעים בישראל הנרכשים בשביל המדינה לאחר תחילת תקפן של תקנות אלה יירשמו בספרי האחוזה על שם מדינת ישראל. 3. רשות לתאם רישומים קיימים מקרקעי מדינה בישראל הרשומים שלא על שם מדינת ישראל, או שאינם רשומים כלל, רשאי רושם הקרקעות, בכל עת, לרשמם בספרי האחוזה על שם מדינת ישראל. 4. חובה לתאם רישומים קיימים מקרקעי מדינה כאמור בתקנה 3, שנעשית בהם עיסקה הטעונה רישום בספרי האחוזה, חייב רושם הקרקעות לרשמם על שם מדינת ישראל בשעת רישום העיסקה. 5. שמירה ופיקוח שמירת קרקעי המדינה והפיקוח עליהם הם בידי המנהל. 6. הנהלה (א) ההנהלה של מקרקעי המדינה, פרט למקרקעים שמדובר בהם בתקנת-משנה (ב), היא בידי המנהל. (ב) מקרקעי המדינה שלגביהם ניתנה הרשאה לשר, בהתאם לסעיף 6(א) (2) לחוק, הנהלתם היא בידי מי שאותו שר מינהו לכך (להלן - הממונה). (ג) (1) כל מקום בתקנות 8 ו-9 שבו נזכר המנהל ייקרא, ביחס למקרקעים שמדובר בהם בתקנת-משנה (ב), כאילו נזכר בו הממונה. (2) כל מקום בתקנות 10, 11 ו-12 שבו נזכר המנהל ייקרא, ביחס למקרקעים שמדובר בהם בתקנת-משנה (ב), כאילו נזכר בו המנהל או הממונה. 7. גליון מקרקעי המדינה וגליונות מקבילים (תיקון: תשי''ט) (א) המנהל יערוך וינהל גליון בשם ''גליון מקרקעי המדינה'' ובו יפרש בנוגע לכל אחד מקרקעי המדינה את הפרטים האלה: (1) המספר הסידורי; (2) מקומו (כתובת, גוש וחלקה וכיוצא בזה); (3) תיאורו וסוגו; (4) שטחו וגבולותיו; (5) פרטי הרישום בספרי האחוזה; (6) אופן היותו למקרקעי המדינה וזמנה; (7) שימושו או יעודו; (8) תנאי המסירה ומטרתה; (9) כל פרט אחר שהמנהל יראה לדרוש. (ב) כל ממונה יערוך וינהל גליון מקביל ביחס למקרקעים הנתונים להנהלתו בהתאם לתקנה 6(ב), וימציא למנהל העתק ממנו ומכל רישום שבו. (ג) ''מקרקעי המדינה'', ''מקרקעים'', בתקנה זו, לרבות מקרקעים שיש עליהם זכות רשומה בספרי האחוזה לטובת המדינה. 8. איסור תפיסה, החזקה וכו', ללא רשות מי שאין לו זכות חוקית לכך לא יתפוס מקרקעי המדינה, לא יחזיק בהם, לא ישתמש בהם, ולא יטפל בהם באופן אחר, אלא ברשותו של המנהל ובהתאם לתנאים ולמטרה שקבע המנהל. 9. מסירת ידיעות והגשת מסמכים (א) המנהל רשאי לדרוש מאת כל אדם המחזיק במקרקעי המדינה או המשתמש בהם, או המטפל בהם באופן אחר, למסור לו ידיעות ולהגיש לו דינים-וחשבונות, חשבונות, או מסמכים אחרים, בנוגע לאותם מקרקעים בצורה ובאופן שיקבע המנהל. (ב) המנהל רשאי לדרוש כי הידיעות או המסמכים לפי תקנת משנה (א) יימסרו או יוגשו לעתים מזומנות. (ג) דרישה לפי תקנה זו תישלח בהודעה בכתב שתפרט את הידיעות או את המסמכים הנדרשים ותקבע מועד מספיק למסירתן או להגשתם. 10. זכות כניסה המנהל רשאי להיכנס בכל עת מתקבלת על הדעת, למקרקעי המדינה לשם פיקוח על אופן החזקתם ודרכי השימוש והטיפול בהם. 11. מינוי מפקחים המנהל רשאי למנות מפקחים על מקרקעי המדינה ולהעביר לכל אחד מהם כל סמכות מסמכויותיו, אם דרך כלל ואם לאזור מסויים או לסוג-נכסים מסויים. 12. ענשים (א) אדם - (1) שעבר על הוראות תקנה 8; (2) שמסר ביודעין הודעה בלתי-נכונה במסמך שהגיש על פי תקנות אלה, או שהשיב ביודעין תשובה בלתי-נכונה בקשר לידיעה שנדרשה ממנו בהתאם לתקנות אלה, דינו - מאסר עד ששה חדשים או קנס עד חמישים לירות או שני הענשים כאחד. (ב) אדם - (1) שלא מילא אחרי דרישה לפי תקנה 9; (2) שהפריע למנהל או למפקח במילוי תפקיד מתפקידיו לפי תקנות אלה, דינו - מאסר עד שלושה חדשים או קנס עד עשרים וחמש לירות או שני הענשים כאחד. 1 ק''ת תשי''ב, 1260; תשי''ט, 668. מקרקעיןתקנותנכסי המדינה