תקנות סדר הדין (עדות מומחים), תשט''ו-1954

תקנות סדר הדין (עדות מומחים), תשט''ו-1954 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ב) לפקודת העדות, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''חוות דעת'' ו-''תעודת-רופא'' - כמשמעותם בסעיף 25 לפקודת העדות. 2. - 5. (בוטלו) (תיקון: תשס''ה) 6. דין תביעה בדיון דחוף מותר לצרף חוות-דעת או תעודת-רופא לפרשת-תביעה בדיון דחוף במשפט אזרחי. 7. חוות-דעת במשפטים פליליים (תיקון: תשמ''ד) במשפט פלילי ובחקירה מוקדמת בפני שופט-חוקר תוגש חוות דעת לבית המשפט בעת שמיעת המשפט או החקירה עם העתק לכל אחד מבעלי הדין היריבים. 8. הגשת תעודת רופא תעודת-רופא מותר להגישה לבית המשפט בשעת שמיעת המשפט, ואין להגיש העתקים ממנה, אלא אם בית המשפט ציווה על כך. 1 ק''ת תשט''ו, 375; תשמ''ד, 2064; תשס''ה, 659. עדותדיוןמומחהתקנות