תקנות סדר הדין הפלילי (פיצויים בשל מעצר או מאסר), התשמ''ב-1982

תקנות סדר הדין הפלילי (פיצויים בשל מעצר או מאסר), התשמ''ב-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ''ב-1982 (להלן - חוק סדר הדין הפלילי), סעיף 80 לחוק העונשין, התשל''ז-1977 (להלן - חוק העונשין), סעיף 46 לחוק בתי המשפט, התשי''ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בקשה'' - אחת מאלה - (1) בקשה לפיצוי בשל מעצר והוצאות הגנה לפי סעיף 32 לחוק סדר הדין הפלילי; (2) בקשה לפיצוי בשל מעצר או מאסר והוצאות הגנה לפי סעיף 80 לחוק העונשין; (3) בקשה לתשלום הוצאות הגנה או הוצאות התביעה לפי סעיף 81 לחוק העונשין. 2. מקום שיפוט בקשה תוגש לבית משפט עם תום הדיון בענין המעצר, האישום או המאסר של המבקש; הוגשה הבקשה לאחר סיום הדיון, תוגש לערכאה הראשונה שדנה בענינו של המבקש. 3. החלת תקנות תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ''ג-1963, יחולו על הדיון בבקשה, בשינויים המחוייבים לפי תקנות אלה. 4. הגשת הבקשה בקשה תוגש בדרך המרצה; בקשה נגד המדינה יכול שתהיה בעל-פה, מיד עם תום הדיון במעצר או מיד לאחר החלטת הזיכוי. 5. דיון ללא בקשה בית המשפט רשאי, מיזמתו הוא, לצוות על תשלום כאמור בסעיף 32 לחוק סדר הדין הפלילי ובסעיפים 80 ו-81 לחוק העונשין, אף אם לא הוגשה לו בקשה לכך. 6. טענות הצדדים בית המשפט יצווה כאמור בתקנה 5, או יחליט בבקשה בעל פה כאמור בתקנה 4, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם. 7. ערעור ערעור על החלטת בית משפט בבקשה לפי תקנות אלה יוגש ויידון בדרך שמגישים ערעור פלילי ודנים בו. 8. פיצוי בעד מעצר ומאסר (א) סכום הפיצוי המרבי בעד יום מעצר או מאסר הוא החלק ה25- של השכר החדשי הממוצע במשק ביום מתן החלטת בית המשפט לענין הפיצוי, כפי שקבע שר העבודה והרווחה בהודעה לפי סעיף 198א לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ''ח-1968. (ב) סכום הפיצוי המרבי בעד חלקי יום מעצר או מאסר יחושב כחלק היחסי של הפיצוי המגיע לפי תקנת משנה (א). 9. הוצאות הגנה (א) הסכום המרבי לתשלום הוצאות הגנתו של עצור או של נאשם לפי סעיף 32(א) לחוק סדר הדין הפלילי או לפי סעיף 80 לחוק העונשין, יהיה כמפורט בתוספת. (ב) נוכח בית המשפט שבנסיבות הענין מן הצדק לקבוע לעצור או לנאשם תשלום הוצאות בעד שכר טרחת עורך דין גבוה מזה שנקבע בפריט המתאים בתוספת, רשאי הוא לקבוע סכום גבוה יותר בשיעור שלא יעלה על חמישים אחוזים מהסכום הקבוע באותו פריט. (ג) פסק בית המשפט שכר טרחת עורך דין לפי תקנה זו יווסף לסכום שנפסק כאמור סכום השווה למס ערך מוסף החל עליו, ודינו של סכום שהוסף כאמור כדין שכר הטרחה שנפסק. 10. הצמדה למדד (תיקון: תשס''ט) א) עלה מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) לחודש ינואר של שנה פלונית לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1982, יוגדלו ביום 1 באפריל של אותה שנה הסכומים האמורים בחלק (ב) של התוספת לפי שיעור עליית המדד. (ב) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש הקרוב. (ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה על הסכומים המוגדלים. 11. גביית הפיצויים וההוצאות לענין גביית הפיצויים וההוצאות יראו את החיוב בהם כפסק דין של אותו בית משפט שניתן בתובענה אזרחית לטובת הזכאי. 12. ביטול תקנות העונשין (סכומי פיצויים מכסימליים לנאשם שזוכה), התשל''ח-1978 - בטלות. 13. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י' בתמוז התשמ''ב (1 ביולי 1982). תוספת (תקנה 9) (תיקון: תשמ''ג, תשמ''ד, תשמ''ה, תשמ''ו, תשמ''ז, תשמ''ח, תשנ''א, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח, תשנ''ט, תש''ס, תשס''ג, תשס''ט) הסכומים המרביים לתשלום הוצאות הגנתו של עצור לפי סעיף 32(א) לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ''ה-1965, ולפי סעיף 80 לחוק העונשין, התשל''ז-1977, יהיו כלהלן: (א) בעד הוצאות בפועל - כפי שהכיר בהן בית המשפט או הרשם לפי קבלות. (ב) בעד שכר טרחה של עורך דין: הסכומים המרביים בשקלים חדשים השירות בית משפט בית משפט בית המשפט שלום מחוזי העליון 1) לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה בבית המשפט וישיבת בית משפט שנועדה להארכת מעצר 2,324 4,648 2) ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 697 1,395 1,324 3) טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר בערבות וישיבה בבית המשפט 2,788 4,648 4) טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה בבית המשפט 1,859 3,254 1 ק''ת תשמ''ב, 1266א, 1392; תשמ''ג, 1175; תשמ''ד, 1674; תשמ''ה, 1144; תשמ''ו, 707, 804; תשמ''ז, 743; תשמ''ח, 1124; תשנ''א, 757; תשנ''ד, 753; תשנ''ה, 1239; תשנ''ו, 589; תשנ''ז, 470; תשנ''ח, 502; תשנ''ט, 565; תש''ס, 364; תשס''ג. 814; תשס''ט, 586, 833.מעצרמשפט פליליפיצוייםמאסרתקנותסדר דין פלילי