תקנות סדרי דין (אישור הסכם ממון בין בני הזוג), תשל''ד-1973

תקנות סדרי דין (אישור הסכם ממון בין בני הזוג), תשל''ד-1973 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל''ג-1973, ושאר הסמכויות הנתונות לי על-פי דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. בקשת אישור בני זוג שברצונם לאשר הסכם ממון בבית המשפט יגישו בקשה על כך לבית המשפט המחוזי שבמחוז סמכותו מקום מושבו של אחד מבני הזוג; לבקשה יצורף ההסכם בשלושה עותקים. 2. דרכי האישור אישור ההסכם ייעשה בלשכת השופט במעמד שני בני הזוג; לפני האישור יסביר בית המשפט לבני הזוג, בשפה פשוטה וברורה, את משמעות ההסכם, ויברר אם בני הזוג עשו את ההסכם בהסכמה חפשית. 3. ציון האישור בית המשפט יציין על כל עותק של ההסכם את דבר האישור וכן את העובדה כי ניתנו לצדדים ההסברים הנאותים וכי לדעת בית המשפט נעשה ההסכם בהסכמה חפשית; עותק אחד של ההסכם יימסר לכל אחד מבני הזוג. 4. שינוי בהסכם הוראות תקנות 1 עד 3 יחולו, בשינויים המחוייבים, על כל שינוי בהסכם. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בטבת תשל''ד (1 בינואר 1974). 1 (א) ק''ת תשל''ד 210; תשנ''ז, 140. (ב) התקנות בוטלו בק''ת תשנ''ז, 140.חוזההסכם ממוןתקנות