תקנות סדרי-דין (המצאת מסמכים לשטחים המוחזקים), תש''ל-1969

תקנות סדרי-דין (המצאת מסמכים לשטחים המוחזקים), תש''ל-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי''ז-1957, סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ''ז-1967, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''אזור'' - כל אחד מן השטחים המוחזקים בידי צבא-הגנה לישראל; ''בית-משפט'' - למעט בית-דין דתי, אולם לרבות רשם בית-משפט; ''הוצאה לפועל'' - לרבות ראש הוצאה לפועל ומוציא לפועל, כמשמעותם בחוק ההוצאה לפועל, תשכ''ז-1967; ''מסמך'' - כתב בית-דין, לרבות הזמנת עד או מסמך אחר, שהוציאו בית-משפט או לשכת הוצאה לפועל או נוטריון ציבורי. 2. המצאת מסמך (א) הוגשה תובענה לבית-משפט או בקשת-ביצוע ללשכת הוצאה לפועל, ובית המשפט, ההוצאה לפועל או אחד הצדדים למשפט מבקשים להמציא מסמך למי שנמצא באזור, או ביקש נוטריון ציבורי להמציא מסמך באזור, יומצא המסמך בדרך הקבועה להמצאת כתבי בי-דין בסימן ו' לפרק י''ב או בסימנים א', ב', או ג' לפרק כ''ז מתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ''ג-1963, הכל לפי הענין. ב) למסמך המומצא בהתאם לתקנת-משנה (א) יצורף תרגומו לשפה הערבית; נתבקשה המסירה על ידי אחד הצדדים, יחולו הוראות תקנה 3 בדבר אישור הנכונות של התרגום. 3. תרגום מסמכים צד המגיש מסמך לפי האמור בתקנה 2 ימציא לבית המשפט, ללשכת הוצאה לפועל או לנוטריון הציבורי, לפי הענין, את התרגום לערבית של המסמך, כשעליו אישור של עורך-דין כמשמעותו בחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ''א-1961, שהוא תרגום נכון מן המקור. 1 ק''ת תש''ל, 458. מסמכיםשטחי יהודה ושומרוןתקנותהמצאת כתבי בי דין