תקנות סימני המסחר (הסמכת-פקידים), תש''י-1950

תקנות סימני המסחר (הסמכת-פקידים), תש''י-1950 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת סימני המסחר, 1948, אני מתקין תקנות אלה: 1. הסמכת פקידים לפעול כל פעולה מהפעולות המפורטות בתוספת שעשייתן על פי הפקודה או התקנות שהותקנו לפיה היא בידי רשם סימני המסחר תהיה חוקית גם אם תיעשה בידי פקיד במשרד הרשם שייבחר לכך על ידיו ותקפה כתוקף פעולה שנעשתה על ידי הרשם עצמו. תוספת אישור העתקים לפי סעיף 5; סיוג סחורות לפי סעיף 7(6); תיקון טעות או הרשאת שינוי בקשה לפי סעיף 11(4); מתן תעודת-רישום לפי סעיף 15(2); מתן הודעה בדבר אי-השלמת הרישום לפי סעיף 16; חידוש רישום, מחיקת סימן והחזרתו לפי סעיף 21; מתן ארכות-זמן לביצוע פעולה מסויימת. 1 ק''ת תש''י, 1170.סימן מסחריתקנות