תקנות סרטי ראינוע (אגרות), התשמ''ד-1984

תקנות סרטי ראינוע (אגרות), התשמ''ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לפקודת סרטי הראינוע, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. אגרות (תיקון: תשמ''ד, תשמ''ה, תשמ''ו, תשמ''ז, תשמ''ט, תש''ן, תשנ''א, תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ד, תשנ''ה, תשנ''ו, תשנ''ז, תשנ''ח) (א) בתקנה זו, ''סליל'' - קטע מסרט שארכו אינו עולה על 300 מטרים. (ב) הוגשה בקשה למתן שירות כמפורט להלן, ישלם המבקש אגרות אלה: השירות המבוקש האגרה בשקלים חדשים היתר להצגת סרט חדשות 195 היתר להצגת סרט קצר שאינו עולה על 4 סלילים 195 היתר להצגת סרט העולה על 4 סלילים עם או בלי הספיח שלו 780 4. עותק של היתר להצגת סרט 95 5. היתר להצגת ספיח (כאשר הבקשה מוגשת בנפרד מהבקשה למתן היתר להצגת סרט) 195 2. הצמדה למדד (תיקון: תש''ן)2 (א) בתקנה זו, ''מדד'' - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (ב) הסכומים הנקובים בתקנה 1(ב) יעלו לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי כלהלן: (1) ב-1 במאי של כל שנה אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה שנה שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש יולי שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי; (2) ב-1 בנובמבר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש יולי של אותה שנה שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש ינואר שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי. (ב-1) העלאת סכומי האגרות כאמור בתקנת משנה (ב) תיעשה על בסיס הסכומים בטרם עוגלו כאמור בתקנת משנה (ג). ג) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים שהם מכפלה של חמישה שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה. (ד) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 1(ב) כפי שהשתנה עקב העלאת הסכומים ועיגולם לצורך תשלום לפי הוראות תקנה זו. 3. ביטול תקנות סרטי ראינוע (אגרות), התש''ם1979 - בטלות. ק''ת תשמ''ד, 2533, 887; תשמ''ז, 1257, תשמ''ט, 600, 1479; תש''ן, 467, 579; תשנ''א, 8, 794; תשנ''ב, 410, 1112, 1539; תשנ''ג, 778; תשנ''ד, 140, 828; תשנ''ה, 300, 1427, 1944; תשנ''ו, 670, 1556; תשנ''ז, 586; תשנ''ח, 139. תקנה 2 לתקנות סרטי ראינוע (אגרות) (תיקון), התש''ן-1990 (ק''ת תש''ן, 467) (להלן - התקנות המתקנות) קובעת תחילתן של התקנות המתקנות ב - 1.4.1990.קולנוע / תיאטרוןתקנותאגרה