תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), התשנ''ט-1999

תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), התשנ''ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27ז(ב), 32 ו-42 לחוק עבודת הנוער, התשי''ג-1953 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם המועצה לעניני נוער עובד ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''היתר'' - היתר להעבדת נער כמשמעותו בסעיף 27ו(א) לחוק; ''השר'' - שר העבודה והרווחה לרבות מי שהוא הסמיכו לענין מתן היתר; ''נער'' - למעט ילד שחלות עליו הוראות תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ''ט-1999, ותקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ''ט-1999. 2. חובות מעביד מעביד המבקש היתר, יביא לידיעת הנער שההיתר המבוקש הוא להעבדתו, לפני הגשת הבקשה, את זכותו להביע את עמדתו לענין מתן היתר להעבדתו, וימסור לידו טופס הבעת עמדה לפי הטופס שבתוספת (להלן - טופס הבעת עמדה). 3. הגשת טופס הבעת עמדה (א) בכל בקשה להיתר יצהיר המבקש כי הביא לידיעת הנער את זכותו להביע את עמדתו לענין מתן ההיתר להעבדתו, וכי מסר לידי הנער טופס הבעת עמדה. (ב) מילא הנער טופס הבעת עמדה, יצרפו המעביד לבקשה להיתר העבדה שהוא מגיש. ג) לא הביע הנער את עמדתו כאמור, יציין זאת המבקש בבקשת ההיתר. 4. הזמנת הנער להשמיע דבריו השר רשאי, אם ראה כי הדבר נחוץ, להזמין את הנער להשמיע את עמדתו בפניו. 5. (בוטלה) (תיקון: תש''ס) תוספת (תקנה 2) טופס הבעת עמדה אני (שם פרטי ושם משפחה) מס' זהות מודיע כי פרטי הבקשה להיתר להעבדתי הוסברו לי בידי עמדתי היא בקשות מיוחדות שלי גילי תאריך חתימה 1 ק''ת תשנ''ט, 435; תש''ס, 331.העסקת בני נוערנוערתקנות