תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל''ג-1973

תקנות עבודת הנוער (משך הלימודים לשם הכשרה מקצועית), תשל''ג-1973 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27א(ג) לחוק עבודת הנוער, תשי''ג-1953 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה ''נערים עובדים'' - נערים עובדים שהוטלה עליהם חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית ושאין חוק החניכות, תשי''ג-1953, חל עליהם. 2. משך הלימודים משך הלימודים של סוגי נערים עובדים יהיה כפי שנקבע בתוספת. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באלול תשל''ג (2 בספטמבר 1973) ת ו ס פ ת (תקנה 2) גיל הנער השכלת הנער משך הלימודים א. מלאו לו 15 שנים 3 שנים ב. מלאו לו 16 שנים לא סיים 11 שנות לימוד 2 שנים ג. מלאו לו 17 שנים לא סיים 11 עד שימלאו לו וטרם מלאו לו 17 שנות לימוד 18 שנים שנים וששה חודשים 1 ק''ת תשל''ג, 1813. הכשרה מקצועיתהעסקת בני נוערנוערתקנות