תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשס''ד-2004

תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשס''ד-2004 (תיקון: תשס''ו) בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1י(ג) ו-8 לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ''א-1991 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. אגרות (תיקון: תשס''ו) בתקנות אלה: ''אשרה'' - אשרה ורישיון לישיבת ביקור למטרת עבודה בישראל שניתנו לפי חוק הכניסה לישראל; ''היתר'' - היתר להעסקת עובד זר שניתן לפי הוראות סעיף 1יג בחוק; ''סכום האגרה השנתית'' - לפי סעיף 1י(א1) לחוק או לפי תקנה 2, לפי הענין; ''עובד זר יומי'' - אזרח מדינה הגובלת בישראל, שהוא עובד זר המועסק כדין בישראל והיוצא, דרך כלל, את ישראל למקום מגוריו באותה מדינה בתום יום העבודה; ''קבלן כוח אדם בענף הבנין'' - קבלן כוח אדם הנותן שירותי כוח אדם של עובדים זרים, לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ''ו-1996, בענף הבנין. 2. סכומי אגרה מופחתים (תיקון: תשס''ד, תשס''ו, תשס''ח, תשס''ט, תש''ע) (א) יחיד המבקש להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי ישלם אגרת בקשה בסכום של 285.49 שקלים חדשים ובלבד שנבדק לפי סעיף 224(ג) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ''ה-1995, אם חייבו הממונה בבדיקה כאמור לצורך קביעת מידת תלותו בעזרת הזולת. (ב) יחיד המבקש להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי פטור מתשלום אגרה שנתית. (ג) סכום האגרה המופחת שבתקנה זו יתעדכן במועד עדכון שאר סכומי האגרה לפי החוק. 3. פטור מאגרות (תיקון: תשס''ו) מעבידו של עובד זר יומי פטור מתשלום אגרת בקשה ואגרה שנתית. 4. תשלום חלקי של אגרה שנתית (תיקון: תשס''ו, תשס''ח) (א) ניתנה לעובד זר אשרה לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים, יהיה סכום האגרה השנתית לגבי מי שמבקש להעסיקו, סכום האגרה השנתית כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום תחילת תוקפה של האשרה ועד יום פקיעתה, ומחולק ב-200. (ב) סכום האגרה השנתית שישלם קבלן כוח אדם בענף הבניין, בעד העסקת עובד זר, אשר עד מועד שאינו עולה על 30 ימים לתחילת ההעסקה אצלו היה מועסק כדין אצל קבלן כוח אדם אחר בענף הבניין, יהיה סכום האגרה השנתית הקבוע בסעיף 1י(א1) לחוק כשהוא מוכפל במספר הימים מיום תחילת ההעסקה אצלו עד מועד פקיעת האשרה, ומחולק ב-360 . (ג) סכום האגרה השנתית שישלם קבלן כוח אדם בענף הבניין בעד העסקת עובד זר שהגיע מחוץ לישראל יהא סכום האגרה השנתית הקבוע בסעיף 1י(א1) לחוק כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום כניסת העובד לישראל עד מועד פקיעת האשרה, ומחולק ב-360 . 5. עובד זר שיצא את ישראל (תיקון: תשס''ו, תשס''ח) (א) מעביד של עובד זר שיצא את ישראל זכאי להחזר של סכומי אגרה שנתית ששילם בעד התקופה שלאחר יציאת העובד הזר את ישראל, בסכום המחושב כאמור בתקנה 8, אם התקיימו כל אלה: (1) הוא שילם אגרה שנתית בעד אשרה שניתנה לתקופה העולה על שישה חודשים; (2) העובד הזר שבגינו שילם המעביד את האגרה השנתית (להלן - העובד הזר היוצא) יצא מישראל בטרם חלפו שישה חודשים מיום תחילת תוקפה של האשרה; (3) העובד הזר היוצא לא שב לישראל עד יום פקיעתה של האשרה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), קבלן כוח אדם בענף הבניין שעובד זר שהועסק אצלו יצא מישראל יציאה שאיננה זמנית לפני פקיעת מועד האשרה שלו, יהיה זכאי להחזר של סכומי האגרה השנתית ששילם בסכום השווה לסכום האגרה השנתית כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום יציאת העובד מישראל עד מועד פקיעת האשרה, ומחולק ב-360 . 6. עובד זר שעבר ממעביד למעביד (תיקון: תשס''ו, תשס''ח) (א) מעביד שעובדו הזר הפסיק לעבוד אצלו והחל לעבוד כדין אצל מעביד אחר זכאי להחזר של סכומי אגרה שנתית ששילם בעד התקופה שלאחר מעברו של העובד הזר לעבודה אצל המעביד האחר, בסכום המחושב כאמור בתקנה 8, אם התקיימו כל אלה: (1) הוא שילם אגרה שנתית בעד אשרה שניתנה לתקופה העולה על שישה חודשים; (2) העובד הזר עבר לעבוד אצל המעביד האחר, בטרם חלפו שישה חודשים מיום תחילת תוקפה של האשרה; (3) המעביד האחר שילם אגרה שנתית כדין בעד תקופת עבודתו של העובד הזר אצלו. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), קבלן כוח אדם בענף הבניין, שעובדו הזר הפסיק לעבוד אצלו והחל לעבוד כדין אצל קבלן כוח אדם אחר בענף הבניין (להלן - המעביד החדש), והמעביד החדש שילם אגרה שנתית כדין בעד תקופת עבודתו של העובד הזר אצלו, יהיה זכאי להחזר של סכומי האגרה השנתית, בסכום השווה להפרש שבין האגרה השנתית ששילם, לבין אותו סכום כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום תחילת תוקפה של האשרה עד יום הפסקת העבודה, ומחולק במספר הימים בתקופה שבעדה ניתנה האשרה. 7. עובד זר שנפטר (תיקון: תשס''ו) (א) נפטר עובד זר, יהיה מעבידו זכאי להחזר של סכומי האגרה השנתית ששילם בעד התקופה שלאחר פטירתו של העובד הזר, בסכום המחושב כאמור בתקנה 8, אם התקיימו כל אלה: (1) הוא שילם אגרה שנתית בעד אשרה שניתנה לתקופה העולה על שישה חודשים; (2) העובד הזר שבשלו שילם המעביד את האגרה נפטר בטרם חלפו שישה חודשים מיום תחילת תוקפה של האשרה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), היה מעבידו של העובד הזר שנפטר קבלן כוח אדם בענף הבניין, יהיה המעביד זכאי להחזר של סכומי האגרה השנתית ששילם בסכום השווה להפרש שבין האגרה השנתית ששילם, לבין אותו סכום כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום תחילת תוקפה של האשרה עד יום הפטירה, ומחולק במספר הימים בתקופה שבעדה ניתנה האשרה, אף אם לא התקיים האמור בפסקאות (1) ו-(2) לתקנה משנה (א). 8. ההחזר לפי תקנות 5 עד 7 (תיקון: תשס''ו, תשס''ח) ההחזר של סכומי אגרה שנתית לפי הוראות תקנות 5(א), 6(א) ו-7 (א), יהיה ההפרש שבין סכום האגרה השנתית לבין אותו סכום כשהוא מוכפל במספר הימים שמיום תחילת תוקפה של האשרה עד היום שבו התקיימו לראשונה כל התנאים המנויים בתקנה 5(א), 6(א) או 7(א), לפי הענין, ומחולק ב-200. 9. תשלום האגרות (תיקון: תשס''ח) (א) אגרת בקשה תשולם לאוצר המדינה ותיגבה באמצעות הממונה. (ב) אגרה שנתית תשולם לאוצר המדינה ותיגבה באמצעות משרד הפנים או הממונה בנסיבות העניין. 10. תחילה תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 1, 3, ו-9, ביום ז' בטבת התשס''ד (1 בינואר 2004). 11. הוראת מעבר בתקופה שעד יום ז' בטבת התשס''ד (1 בינואר 2004), יחיד המבקש להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי יהיה פטור מאגרת בקשה, ויחיד שניתן לו היתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי יהיה פטור מתשלום אגרה שנתית בעד אשרה שניתנה לעובד זר בהסתמך על ההיתר. 1 ק''ת תשס''ד, 161, 446; תשס''ו, 733; תשס''ז, 572; תשס''ח, 513, 1362; תשס''ט, 26, 1034; תש''ע, 994. תקנותאגרהעובדים זרים