תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשנ''ח-1998

תקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות), התשנ''ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46א ו-47 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ''א-1980, לאחר התייעצות עם המועצה, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ''ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי חוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. אגרות בדיקה (תיקון: תשנ''ט, תשס''ב, תשס''ג, תשס''ט) בעד בדיקת בקשה לאישור תכנית ישלם המבקש, במעמד הגשת הבקשה, אגרה בסך 750.00 שקלים חדשים ואם היתה הבקשה לאישור תכנית זוטא, אגרה בסך 380 שקלים חדשים. 2. הצמדה (א) הסכום האמור בתקנה 1 יועלה לפי שיעור עליית המדד בהתאם לקבוע בתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד), התשמ''א-1981. (ב) המנהל הכללי של משרד החקלאות יפרסם הודעה ברשומות בדבר הגדלת האגרה עקב עליית המדד. 1 ק''ת תשנ''ח, 361; תשנ''ט, 304; תשס''ב, 821; תשס''ג, 79; תשס''ט, 1226.עידוד השקעות הוןתקנותחקלאותאגרההשקעות