תקנות עידוד התעשיה (מסים) (תביעת הטבות), תש''ל-1969

תקנות עידוד התעשיה (מסים) (תביעת הטבות), תש''ל-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52 לחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ''ט-1969, אני מתקין תקנות אלה: 1. תנאי לתביעת הטבות (א) חברה התובעת הטבה לפי החוק תצרף לדו''ח על הכנסתה לפי סעיף 131(א)(3) לפקודת מס-הכנסה דו''ח בטופס 1363 המובא בתוספת הראשונה ותמלא את כל הפרטים הנדרשים בו. (ב) הדו''ח ייחתם בידי מנהלי החברה ויאושר בידי רואה-חשבון כמשמעותו בחוק רואי-חשבון, תשט''ו-1955. (ג) לדו''חות כאמור בתקנת-משנה (א) תצרף החברה את הדו''חות הנוספים בהתאם לתביעותיה וכמפורט בתקנות אלה: 2. תביעת ניכוי פחת והפחתה חברה התובעת ניכוי פחת והפחתה על פי פרק ב' לחוק, תגיש דו''ח בטופס 1364 המובא בתוספת השניה, שבו תציין את הפרטים ביחס לנכסיה או זכויותיה שלגביהם היא תובעת את הניכוי. 3. תביעת ניכוי נוסף חברה התובעת ניכוי נוסף על פי פרק ג' לחוק, תגיש דו''ח בטופס 1365 המובא בתוספת השלישית, שבו תציין את הפרטים ביחס לנכסיה העסקיים בשלהם היא תובעת את הניכוי הנוסף. 4. תביעת ניכוי הפרשי הצמדה חברה התובעת ניכוי הפרשי-הצמדה על פי פרק ד' לחוק, תגיש דו''ח בטופס 1366 המובא בתוספת הרביעית ודו''ח בטופס 1367 המובא בתוספת החמישית, שבהם תציין את הפרטים ביחס להלוואות בשלהם היא תובעת את הניכוי. 5. תביעת שיעור מס מופחת חברה התובעת תשלום מס בשיעור מופחת על פי פרק ה' לחוק, תגיש דו''ח בטופס 1368 המובא בתוספת הששית, שבו תציין את הפרטים בדבר הסכומים שהשקיעה בפיתוחו או בקידומו של מפעלה התעשייתי. 6. טפסים טפסים האמורים בתקנות אלה אפשר להשיג במשרדי פקידי השומה. תוספת ראשונה - תוספת שישית2 ק''ת תש''ל, 626, 2082. נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא. מיסיםעידוד התעשיהתקנותתעשיה