תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל''ה-1975, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הוראת שעה בתקופה שעד יום י''ב באדר התשנ''ט (28 בפברואר 1999) (להלן - תקופת המעבר), תשתתף הקרן בתקציב המועצה הלאומית למניעת תאונות (להלן - המועצה), כפי שאישרה הנהלת הקרן כאמור בתקנה 8א לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות), התשמ''א-1980, בסכום חד-פעמי שלא יעלה על 1,300,000 שקלים חדשים, המיועד לשכר עבודה ותשלומי פרישה לכלל עובדי המועצה, למעט אלה המועסקים במכון הארצי לתחבורה של המועצה, שחלקם כבר פוטרו ויתרם יפוטרו לא יאוחר מתום תקופת המעבר. 1 ק''ת תשנ''ט, 656. פיצוייםתאונת דרכיםתקנותמימון