תקנות פיקוח על בתי-ספר (בדיקות רפואיות של עובדים), תש''ל-1970

תקנות פיקוח על בתי-ספר (בדיקות רפואיות של עובדים), תש''ל-1970 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ''ט-1969, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מוסד רפואי מוכר'' - רופא או מוסד שהוכר על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות לענין תקנות אלה; ''עובד'' - עובד-חינוך, עובד-שירות או אדם המועמד להיות מועסק כעובד-חינוך או כעובד-שירות. 2. חובת בדיקה (תיקון: תשמ''ט) (א) לענין אישור לפי סעיף 27 לחוק יעבור עובד בדיקה רפואית הכוללת אנמנזה מלאה ובדיקה פיזית (להלן - בדיקה רפואית) וכן, אם ראתה רשות הבריאות צורך בכך, כל בדיקה רפואית אחרת שתורה. (ב) בדיקה לפי תקנת-משנה (א) תיעשה במוסד רפואי מוכר. (ג) רשימת המוסדות הרפואיים המוכרים הופקדה בכל לשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות של משרד הבריאות ובכל לשכה מחוזית של משרד החינוך והתרבות, וכל אדם רשאי לעיין בה בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 3. העברת ממצאי בדיקה לאחר בדיקת העובד יעביר המוסד הרפואי המוכר את ממצאיו לרשות הבריאות. 4. אישור רשות הבריאות מצאה רשות הבריאות, על סמך ממצאי מוסד רפואי מוכר כי העובד כשיר לעבוד בבית-ספר, תיתן לעובד אישור כי אין לה התנגדות להעסקתו מבחינה בריאותית. 5. ממצא חשוד (תיקון: תשמ''ט) נתגלה בבדיקה רפואית ממצא חשוד, רשאית רשות הבריאות לחייב את העובד בכל בדיקה רפואית אחרת כפי שתראה לנחוץ, ורשאית היא לתת לעובד אישור זמני שהוא כשיר לעבוד בבית-ספר תוך הזמן שנקבע בו. 6. (בוטלה) (תיקון: תשמ''ט) 7. (בוטלה) (תיקון: תשמ''ט) 1 ק''ת תש''ל, 2183; תשמ''ט, 608.דיני חינוךרפואהפיקוח על בתי ספרתקנותבית ספר