תקנות פיקוח על בתי-ספר (המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי-שירות), תש''ל - 1970

תקנות פיקוח על בתי-ספר (המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי-שירות), תש''ל - 1970 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-37 לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ''ט-1969, אני מתקין תקנות אלה: 1. המועד והדרך להגשת רשימה של עובדי שירות בראשית כל שנת-לימודים ולא יאוחר מראש חודש חשון, ישלח בעל הרשיון בדואר רשום אל המנהל הכללי, או למי שהסמיך לכך, שלושה עותקים מרשימה של עובדי השירות המועסקים בבית-הספר. 2. טופס הרשימה תיערך לפי הטופס שבתוספת. התוספת (תקנה 2) חוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ''ט-1969 לכבוד המנהל הכללי משרד החינוך והתרבות ירושלים א''נ, להלן רשימת עובדי שירות בבית הספר מס הזיהוי מס' סודר שם המשפחה שם המשפחה הקודם השם הפרטי שם האב מספר הזהות שנת הלידה ארץ הלידה שנת העליה השכלה התפקיד בבית-הספר נבדק ואושר ע''י רשות הבריאות *חתימה הכתובת הפרטית כן לא * יש לרשום את האות (ח) אם עובד השירות הוא חדש ופרטים עליו טרם נמסרו ע''י בית הספר למשרד החינוך והתרבות. התאריך השם התפקיד החתימה 1 ק''ת תש''ל, 1951.דיני חינוךפיקוח על בתי ספרתקנותבית ספר