תקנות פרי-ההדר (פיקוח ושיווק) (סמכויות המועצה כמוסד לביטוח) תש''ל-1970

תקנות פרי-ההדר (פיקוח ושיווק) (סמכויות המועצה כמוסד לביטוח) תש''ל-1970 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת פרי-הדר (פיקוח ושיווק), תש''ח-1948, אני מתקין תקנות אלה: 1. סמכויות המועצה כמוסד לביטוח המועצה לשיווק פרי-הדר רשאית לעסוק בביטוח פרדסנים נגד סיכונים של נזקי-טבע בפרדסיהם ובביטוח-משנה של סיכונים כאמור, בענף ובתנאים שאושרו על ידי שר החקלאות. 1 (א) ק''ת תש''ל, 2152. (ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס''ג-2003 (ס''ח תשס''ג, 450) קובע: ''76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס''ג) א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6. (ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה.''פרי הדרתקנות