תקנות קיזוז מסים, התשמ''א-1980

תקנות קיזוז מסים, התשמ''א-1980 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק קיזוז מסים, התש''ם-1980 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הודעה בדבר כוונה לקזז (א) הודעה כנדרש בסעיף 2 לחוק תישלח לחייב במס לאחר 15 יום מיום שניתן כתב הרשאה על פי סעיף 4 לפקודת המסים (גבייה), אך לא לפני שחלפו 90 יום מהיום שבו היה חייב לפרוע את חוב המס. (ב) ההודעה תפרט את סכום חובות המס של החייב במס ויצויין בה כי ניתנה לנישום תקופה של 21 יום לתשלום החובות שניתן עליהם כתב הרשאה כאמור, בטרם ייעשה הקיזוז כנגד כל החזר שיגיע לנישום עד לסילוק החובות האמורים. (ג) תשלום חוב מס כאמור בתקנת משנה (ב) צריך שייעשה במשרד המס שבו מתנהל תיקו של החייב באותו מס, אלא אם שולם המס בבנק וקבלה על תשלום זה נמסרה למשרד המס האמור. 2. הודעה בדבר ביצוע הקיזוז נעשה קיזוז לגבי אדם פלוני, תישלח לו מיד הודעה שבה יצויין הסכום שקוזז; וכן תישלח לו מיד הודעה על קליטת התשלום של הסכום שקוזז שתהווה גם קבלה לתשלום החובות עד לגובה הסכום שקוזז. 3. החזר סכום שקוזז ביתר (א) נעשה קיזוז לגבי אדם פלוני כנגד חוב שסולק לפני ביצוע הקיזוז או כנגד סכום שלא היה חוב-מס (להלן - קיזוז יתר), יוחזר הסכום שקוזז ביתר, תוך 30 יום מהיום שאותו אדם הוכיח לרשות המס את דבר קיזוז היתר. (ב) מס היתר יוחזר בצירוף ריבית, והפרשי הצמדה וריבית המגיעים על פי אותו חוק מס המחייב בהחזר המס שקוזז ביתר כאילו לא נעשה קיזוז היתר. 1 ק''ת תשמ''א, 286. קיזוזתקנותמיסים