תקנות קרן המדע הדו-לאומית (פטור ממסים), תשל''ח-1978

תקנות קרן המדע הדו-לאומית (פטור ממסים), תשל''ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק קרן המדע הדו-לאומית, תשל''ז-1977, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''הכנסה'' - כמשמעותה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה; ''מס הכנסה'' - מס הכנסה או מס ריווח הון כמשמעותם בפקודת מס הכנסה; ''מס רכוש'' - כמשמעותו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ''א-1961; ''מס שבח מקרקעין'', ''תוספת מס'' ו-''זכות במקרקעין'' - כמשמעותם בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ''ג-1963; ''קרוב'' - ילד, בן-זוג או ילדו של בן-זוג. 2. פטור ממס הכנסה ומס רווחי הון הכנסתו של אזרח ארצות הברית או קרובו שאינם תושבים קבועים בישראל, המועסקים על-ידי הקרן או העוסקים בפרויקט שיתופי למחקר שיזמה הקרן כאמור בסעיף 3 להסכם הקרן, והנובעת מן הקרן, תהיה פטורה ממס הכנסה. 3. פטור ממס רכוש הקרן תהיה פטורה ממס הכנסה וממס רכוש החל על נכסים המשמשים במישרין למטרותיה. 4. פטור ממס שבח ותוספת מס הקרן תהיה פטורה ממס שבח מקרקעין או מתוספת מס בשל מכירה או רכישה, לפי הענין, של זכות במקרקעין המשמשים במישרין את מטרותיה. 4א. פטור ממס מעסיקים (תיקון: תשמ''א) הקרן תהיה פטורה ממס מעסיקים. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ח' בשבט תשל''ז (27 בינואר 1977). 1 ק''ת תשל''ח, 677; תשמ''א, 1325. מדעתקנותפטור ממס