תקנות רופאי שיניים (דמי השתתפות בקורס), תשל''ט-1979

תקנות רופאי שיניים (דמי השתתפות בקורס), תשל''ט-1979 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17ב לפקודת רופאי שיניים, 1945, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מועמד'' - אדם שהמנהל אישר אותו להשתתף בקורס לריפוי שיניים; ''דמי השתתפות'' - הסכום שישלם מועמד לפני תחילת הלימודים בקורס. 2. גובה דמי השתתפות (תיקון: תשמ''א, תשמ''ג) גובה דמי השתתפות בקורס לריפוי שיניים שישלם מועמד, יהיה 120,000 שקלים. 1 ק''ת תשל''ט 894; תש''ם, 1050; תשמ''א, 307; תשמ''ג, 819, 1580.רפואהתקנותשינייםרופאי שיניים