תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל''ב-1971

תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל''ב-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ''ח-1968, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשל''ח) בתקנות אלה - ''ארגז קיבול'' - רכב מבודד או כלי קיבול מבודד המונח על רכב או הנמצא בתוכו והבנוי מחומר בידוד, הממלא אחר התנאים שבתקנה 3; ''מוצר מזון'' - בשר, דגים, עופות ומוצריהם כאמור בפריט 167 בתוספת לצו רישוי עסקים (קביעת עסקים טעוני רישוי), תשכ''ז-1967, מהמפורטים בטור א' בתוספת; ''מיתקן קירור'' - מנוע חשמלי לקירור, המותקן על ארגז קיבול; ''עטיפה'' - עטיפה בלתי חדירה לנוזלים, לשומנים ולצבעי הדפסה; ''שיווק'' - העברה לאחר, בכל דרך מדרכי ההעברה; ''המנהל'' - המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות מי שהמנהל הסמיך לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן. 2. הובלת מוצרי מזון (תיקון: תשל''ח) לא ימסור אדם להובלה, לא יעמיס, לא יוביל ולא ישווק מוצר מזון אלא אם נתמלאו במוצר התנאים שלהלן ובלבד שלא הורה המנהל אחרת: (1) הוא מובל בארגז קיבול נקי כאמור לצדו בטור ב' בתוספת; (2) הוא ארוז כאמור לצידו בטור ג' בתוספת; (3) הטמפרטורה שבה הוא נמצא לא תעלה על האמור לצידו בטור ד' בתוספת. 3. תנאים בארגז בארגז קיבול יובטחו תנאים אלה: (1) הוא מבטיח טמפרטורה כמפורט בטור ד' בתוספת, במשך כל זמן הובלת מוצרי המזון; (2) הוא אינו מחליד ואינו עשוי או מכיל חומר העלול להזיק לבריאות האדם; (3) הוא ניתן לניקוי ולחיטוי קל. 4. סימון ארגז קיבול (תיקון: תשל''ח) לא יוביל אדם מוצר מזון בארגז קיבול אלא אם הודפסו עליו או סומנו באותיות ברורות ונראות לעין פרטים אלה: (1) שמו ושם משפחתו של בעל הרכב, או שמו המסחרי; (2) מען בעל הרכב; (3) שם מוצר המזון וסוגו. 5. הובלת מוצרי מזון שונים לא יוביל אדם, לא יעמיס ולא ישווק בארגז קיבול אחד מוצרי מזון שונים אלא אם כל מוצר מזון ארוז בעטיפה והטמפרטורה בארגז הקיבול אינה עולה על -18o צלסיוס. 6. תחולה הוראות תקנות אלה לא יחולו על אדם המוביל מוצר מזון - (1) לצורך עצמו ובני ביתו, אם הכמות של מוצר מזון אחד שהוא מוביל אינה עולה על 10 ק''ג ברוטו; (2) בכמות העולה על 10 ק''ג אך פחותה מ-20 ק''ג, בתנאי שהוכיח להנחת דעתו של המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך לכך כי אין הוא מוביל מוצר מזון לצורך עסק. 7. שמירת דינים האמור בתקנות אלה בא להוסיף על כל דין אחר. 8. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא בתום ששה חדשים מיום פרסומן. ת ו ס פ ת (תקנה 2) מס' טור א' טור ב' טור ג' טור ד' סד' מוצר מזון צורת הובלה האריזה הטמפרטורה בארגז קיבול במעלות צלזיוס 1. בשר קפוא ארגז קיבול בד -18 ברבעים עם מיתקן למחסני קירור קירור 2. בשר קפוא ארגז קיבול בד ברבעים לשיווק קמעונאי 3. בשר קפוא ארגז קיבול עטיפה -18 מפורק ארוז עם מיתקן בצידנית ובלתי ארוז קירור 4. כבד, לשון, ארגז קיבול חבילות חלקי פנים עם מיתקן קרטון אחרים קפואים קירור סגורות -18 5. בשר טרי ארגז קיבול על גבי עם מיתקן ווים +5 קירור 6. בשר טרי ארגז קיבול עטיפה בתוך מפורק עם מיתקן צידנית +5 קירור 7. בשר עופות ארגז קיבול א. קופסאות טרי קרטון לשימוש למרחק שלא חד פעמי יעלה על 10 ב. קופסאות ק''מ מחומר סינתטי ג. ארגזים מחומר סינתטי 8. בשר עופות ארגז קיבול אריזת -18 קפוא עם מיתקן פוליתיליאין קירור ב-: א. קופסאות קרטון לשימוש חד פעמי ב. קופסאות מחומר סינתטי ג. ארגזים מחומר סינתטי 9. עוף, חלקי ארגז קיבול אריזת -18 פנים אחרים עם מיתקן פוליתיליאין קירור ב-: א. קופסאות קרטון לשימוש חד פעמי ב. קופסאות מחומר סינתטי ג. ארגזים מחומר סינתטי 10. בשר טחון ארגז קיבול עטיפה ומוצריו עם מיתקן בצידנית -18 קירור 11. נקניקיות, ארגז קיבול א. מכלים נקניק מבושל, מחומר סינתטי נקניק ממרח ב. צידנית +5 12. נקניק מעושן ארגז קיבול א. קופסאות או בשר מעושן קרטון לשימוש חד פעמי ב. מכלים מחומר סינתטי 13. דגים ארגז קיבול ארגזים מחומר טריים עם מיתקן סינטתי עם קירור כיסוי פתיתי קרח +5 14. דגים ארגז קיבול ארגז עץ או קפואים עם מיתקן קופסאות קרטון קירור לשימוש חד פעמי -18 15. דגים חיים מיכל מים כיסוי רשת לשיווק עם מיתקן למיכל מים סיטוני אויר דחוס 16. דגים חיים ארגז קיבול לשיווק קמעוני 17. דגים ארגז קיבול חביות עץ, מלוחים ארגזים פלסטיים 18. סלט דגים ארגז קיבול א. כוסות עם מיתקן זכוכית קירור ב. כוסות מחומר סינתטי +5 19. דגים ארגז קיבול א. ארגז עץ מעושנים ב. ארגזים מיובאים מחומר סינתטי 20. דגים ארגז קיבול ארגזים מחומר מעושנים סינתטי שאינם מיבוא 21. מזון המכיל ארגז קיבול עטיפה בשר, דגים, עם מיתקן בצידנית -18 עופות קירור ומוצריהם, מבושל ומוקפא 1 ק''ת תשל''ב, 84. ענף הלולבשרתקנותמוצרהובלותרישוי עסקים