תקנות רישום שמות עסק (הסמכת פקידים), תש''י-1950

תקנות רישום שמות עסק (הסמכת פקידים), תש''י-1950 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ד) לפקודת רישום שמות עסק, 1935 (להלן - ''הפקודה''), והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש''ח-1948, אני מתקין תקנות אלה: 1. הסמכת פקידים לפעול כל פעולה מהפעולות שעשייתן על פי הפקודה היא בידי רושם שמות עסק, תהיה חוקית אם תיעשה בידי פקיד במשרד הרושם שייבחר לכך על ידיו ותקפה כתוקף פעולה שנעשתה על ידי הרושם עצמו. 1 ק''ת תש''י, 1169.רישום שמות עסקתקנות