תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר), התשמ''ד-1984

תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר), התשמ''ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק רמת הגולן, התשמ''ב-1981, ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה: 1. המשכיות בגנים לאומיים ושמורות טבע (א) גן לאומי שהוכרז לפי צו בדבר גנים (מס' 328) (אזור רמת הגולן), התשל''ז-1977, ושמורת טבע שהוכרזה לפי צו בדבר הגנה על הטבע ( רמת הגולן) (מס' 267), התשל''ב-1972, יראו אותם כגן לאומי או כשמורת טבע שהוכרז עליהם לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום, התשכ''ג-1963 (להלן - החוק). (ב) שטח שהוכרז לפני תחילתן של תקנות אלה כשטח סגור לפי תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, ושטח שיוכרז כאמור באישור שר הפנים לאחר תחילתן של תקנות אלה, והוא בתחומו של גן לאומי או של שמורת טבע כאמור בסעיף קטן (א) ייחשב שטח צבאי לענין סעיף 5 לחוק. 2. תוקף (תיקון: תשמ''ח) תקפן של תקנות אלה עד יום א' בניסן התשמ''ח (19 באפריל 1988). 1 ק''ת תשמ''ד, 1061; תשמ''ח, 98. רמת הגולןאזור הגולןתקנות