תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות השירות), התשס''ז-2007

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות השירות), התשס''ז-2007 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19מא1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ''ח-1998 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''האגף להכשרה'' - אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן - המשרד); ''ועדת המקצוע'' - ועדה שחבריה הרשם, הנציב או נציגו, חבר אקדמיה בר-סמכא בתחום נגישות השירות שמינה השר לענין זה, נציג ארגון זכויות לאנשים עם מוגבלות שמינה השר בהתייעצות עם הנציב, נציג האגף להכשרה שמינה מנהל האגף להכשרה; את היושב ראש יקבע השר מבין חברי הוועדה; ''פנקס המורשים לנגישות השירות'' - כמשמעותו בסעיף 19 מא1(א) לחוק; ''הרשם'' - מי שלפי סעיף 19מא(ו) לחוק מנהל את פנקס המורשים לנגישות השירות; ''המנהל'' - מי שמנהל האגף להכשרה מינה לענין תקנות אלה. 2. הכרה במקצוע אקדמי מתאים (תיקון: תשס''ט) מקצוע מתאים כאמור בפסקת משנה (ב) של סעיף 19מא1(ג)(1), לצורך הכרה במורשה לנגישות השירות הוא כל אחד מן המקצועות המנויים באותה פסקת משנה, סוציולוג, מהנדס תעשיה וניהול, וכן מעצב פנים, עוסק בחינוך, עוסק במדעי ההתנהגות, אם הם בעלי תואר אקדמי בתחום העיסוק, וכל בעל מקצוע אקדמי אחר שיש לו תעודת מוסמך לפחות. 3. רישום בפנקס המורשים לנגישות בפנקס המורשים לנגישות השירות זכאי להירשם מי שמתקיימים בו כל אלה: (1) הרשם קבע כי נתקיימו בו דרישות סעיף 19מא1(ג)(1) לחוק; (2) הוא עמד בכל דרישות תכנית הלימודים שנקבעה לפי תקנה 4; (3) הוא עבר בהצלחה בחינות שערך המנהל לפי תקנה 6; (4) הוא בעל תעודת מקצוע שנתן המנהל לפי תקנה 7. 3א. השתתפות בתכנית הלימודים (תיקון: תשס''ט) (א) בתכנית הלימודים, כאמור בתקנה 4, זכאי להשתתף מי שהתייצב לפני ועדת קבלה והוכיח שצבר ניסיון מעשי של שלוש שנים לפחות במקצוע אקדמי או טכנולוגי כאמור בתקנה 2, שהוא למד, וכן הוכיח ניסיון מעשי של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות. (ב) החלטה על זכאות כאמור בתקנת משנה (א) תקבל ועדה שחבריה הם נציג המוסד המוכר כאמור בתקנה 5, המנהל או מי מטעמו, הרשם או מי מטעמו ונציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או נציגו. 4. תכנית הלימודים (א) תכנית הלימודים לענין תקנות אלה יכול שתכלול מרכיבים עיוניים ומעשיים, לפי הנחיות המנהל בהתייעצות עם ועדת המקצוע. (ב) תכנית הלימודים תתמקד בהנגשת השירות, ואולם ייכללו בה גם שיעורי מבוא להנגשת מבנים, תשתיות וסביבה, כאמור בתקנת משנה (ג)(5). (ג) תכנית הלימודים תכלול נושאים כמפורט להלן: (1) הוראות הדין הרלוונטיות לתחום הנגשת השירות; 2) היבטים כלכליים של הנגשת השירותים שהחוק חל עליהם; (3) סוגי המוגבלויות וצורכי האדם עם מוגבלות, עקרונות ההנגשה ודרכי יישומם הלכה למעשה; (4) הנעשה בתחום נגישות השירות במדינות אחרות; (5) תפקידיו של מורשה לנגישות השירות וכן תפקידי מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה לפי כל דין. (ד) המנהל רשאי לפטור מי שביקש זאת בכתב, מנושאים בתכנית הלימודים שהוכח להנחת דעתו כי המבקש למד אותם במסגרת אחרת ואין טעם מעשי בלימודם מחדש; המנהל יפעל לענין זה על פי אמות מידה שהחליטה עליהן ועדת המקצוע ובמקרים מיוחדים הוא רשאי גם להיוועץ בה. 5. מוסד מוכר לביצוע תכנית הלימודים תכנית הלימודים תבוצע במוסד לימודים אקדמי שהכיר בו המנהל לאחר שהוכיח את יכולתו להעבירה על פי אמות מידה שהחליטה עליהן ועדת המקצוע (להלן - מוסד מוכר). 6. בחינות (א) המנהל יערוך בחינות אחת לשנה לפחות, אך לא לפני חלוף 60 ימים ממועד פרסום מועדן באתר האינטרנט של המשרד או בדרך אחרת שיראה לנכונה. (ב) תוכן הבחינות, מתכונתן והליך ההשגה על תוצאותיהן ייקבעו בהתאמה לדרישות תכנית הלימודים, בהתייעצות עם ועדת המקצוע. (ג) לבחינה זכאי לגשת מי שנתקיימו בו דרישות סעיף 19מא(ג)(1) לחוק והמציא אישור מאת מוסד מוכר בדבר השלמת לימודיו בתכנית הלימודים לפי תקנה 4. 7. תעודת מקצוע המנהל ייתן תעודת מקצוע למי שעבר בהצלחה את הבחינות לפי תקנה 6. 8. השתלמות מי שרשום בפנקס המורשים לנגישות השירות, יעבור מזמן לזמן השתלמות בנושאים הנוגעים לנגישות השירות, כפי שיורו הרשם והמנהל ביחד, באישור ועדת המקצוע, ויכול שיורו בדרך האמורה על מבחן בנושאי ההשתלמות. 9. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן. ק''ת תשס''ז, 575; תשס''ט, 1358. 2 התקנות פורסמו ביום 11.2.2007.נגישותתקנותאנשים עם מוגבלות