תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל''ז-1976

תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל''ז-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ב) לחוק שיפוט בתביעות קטנות, תשל''ו-1976 (להלן - החוק), וסעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, תשי''ז-1957, ושאר סמכויותי לפי כל דין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק כהמדינה, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בית המשפט'' - בית-משפט לתביעות קטנות שהוקם על פי סעיף 1 לחוק, או אחד משופטיו; ''החלטה'' - פסק-דין וכל החלטה אחרת של בית-המשפט; ''כתב בי-דין'' - כל מסמך שיש למסרו או להמציאו על פי תקנות אלה, לרבות החלטה או הודעה; ''מען'', לענין המצאת כתב בי-דין - שם הישוב, שם הרחוב, מספר הבית ומספר המיקוד, ולרבות מספר הטלפון באותו מען, אם ישנו; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית - סימן זיהוי אחר; ''תביעה'' - תביעה לתשלום סכום כמשמעותה בסעיף 2 לחוק, ולרבות תביעה שכנגד, ועל דרך זו יפורשו ''תובע'' ו''נתבע''; ''תקנות סדר הדין האזרחי'' - תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ''ג-1963. 2. מקום השיפוט (תיקון: תשמ''ה) תביעה תוגש לבית-המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי-הדין; ואלה הם: (1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע; (2) מקום יצירת ההתחייבות; (3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות; (4) מקום המסירה של הנכס; (5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים; (6) בתביעה שכנגד - מקום הגשת התביעה המקורית. 3. כתב תביעה תביעה תיפתח בהגשת כתב תביעה לבית-המשפט לפי טופס 1 שבתוספת. 4. הזמנה לדין (תיקון: תשמ''ה) (א) הוגשה תביעה כאמור בתקנה 3, יצרף פקיד בית-המשפט לעותק של כתב התביעה הזמנה לדין לפי טופס 2 שבתוספת. (ב) בהזמנה לדין יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בהזמנה - אם הגיש כתב הגנה כאמור. 5. כתב הגנה, תביעה שכנגד והודעת צד שלישי (א) כתב הגנה יהיה לפי טופס 3 שבתוספת. (ב) הגיש הנתבע כתב הגנה, רשאי הוא להוסיף לו תביעה שכנגד כלפי התובע לפי טופס 1 שבתוספת; עשה כן, יצרף פקיד בית-המשפט לכתב ההגנה הודעה לתובע שהוא מוזמן להגיש כתב הגנה תוך 7 ימים מיום המצאת התביעה שכנגד. (ג) נתבע שהגיש כתב הגנה וטוען שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי מאת צד שלישי בשל כל סכום שייפסק נגדו בתביעה, רשאי להגיש הודעה לצד שלישי, והוראות פרק י''ז של תקנות סדר הדין האזרחי יחולו. 6. אגרות (תיקון: תשל''ט, תש''ם, תשמ''ג, תשנ''ח) (א) (1) לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן, אם הגשתן, אגרה של 1% משווי התביעה; (2) על אף האמור בפסקה (1) לא תפחת האגרה בשום מקרה מ-50 שקלים; (3) סכום האגרה לפי פסקה (1) יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים; (4) על אף האמור בתקנת משנה זו, אי תשלומה של האגרה או חלק ממנה, אין בו כדי לבטל מעשה בית המשפט בדיעבד. (ב) פטור מתשלום אגרת בית-משפט לפי תקנות בית משפט (אגרות), תשל''ו-1976 (להלן - תקנות האגרות), יהווה פטור גם מתשלום אגרה לפי תקנות אלה. (ג) פיסקאות (9) ו-(10) בחלק ה' של התוספת הראשונה לתקנות האגרות יחולו על מסמכים לפי תקנות אלה. (ד) (בוטלה). 7. עתקים של כתבי הטענות והמצאתם (א) כתבי הטענות יוגשו לבית-המשפט במספר עתקים מספיק בשביל בית-המשפט ושאר בעלי-הדין. (ב) פקיד בית-המשפט יציין על פני כתבי הטענות את תאריך קבלתם ויגרום להמצאתם לנמענים. (ג) המצאה של כתב בי-דין לפי תקנות אלה תהיה לפי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, והוא כשבית-המשפט לא הורה הוראה אחרת. 8. בקשות בקשה של בעל-דין לפי תקנות אלה יכול שתהיה בעל-פה בעת הדיון, והיא תהיה בכתב אם הוגשה שלא בפני בעל-הדין שכנגד. 9. סמכות בית-המשפט לבית-המשפט יהיו הסמכויות הנתונות לבית-משפט שלום בענינים שבסדר דין או שבנוהג, לרבות תשלום שכר בטלה לעדים; אולם רשאי בית-המשפט שלא להשתמש בסמכות מסמכויות אלה אם נראה לו הדבר מועיל יותר להכרעה צודקת ומהירה. 10. נתבע שלא הגיש כתב הגנה נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית-המשפט פסק-דין על יסוד כתב התביעה בלבד; אולם רשאי בית-המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן, להזמין את בעלי-הדין לטעון את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם גם אם לא הוגש כתב הגנה כאמור. 11. אי-התייצבות למשפט נמסרה על הדיון הודעה כראוי ואיש מבעלי-הדין לא התייצב - תימחק התביעה; התייצב התובע והנתבע לא התייצב - יתן בית-המשפט פסק-דין על יסוד כתב התביעה, ובלבד שהתובע הצהיר בפני בית-המשפט על אמיתות האמור בכתב תביעתו; התייצב הנתבע והתובע לא התייצב - תידחה התביעה. 12. ביטול החלטה שלא בפני בעל-דין ניתנה החלטה שלא בפני בעל-דין והגיש בעל-דין בקשה לביטולה תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית-המשפט, על פי צו אחד, לבטלה בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות המשפט או ענינים אחרים; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל-דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי-הדין, כולם או מקצתם. 13. סדר הדיון (תיקון: תשס''ו, תשס''ט) (א) בית-המשפט יקבע את סדר הבאת ראיות וטענות הצדדים בדרך שנראית לו. (ב) הוראות תקנות 7ג, 215ה, 215ו, לתקנות סדר הדין האזרחי, יחולו בבית המשפט, בשינויים המחויבים, לפי הענין, ואולם בי-דין אלקטרוני המוגש לבית המשפט, ניתן להגשה בלא חתימה, ובלבד שצוינו בסופו שמו ומספר זהותו של מגישו, למעט תצהיר שלגביו תחול הוראת תקנה 215ה(ג). 14. פרוטוקול בפרוטוקול הדיונים יירשמו תמצית דברי העדים ושאר הדברים שנאמרו בעת הדיון. 15. פסק-דין (א) בתום הדיון בתביעה יתן בית-המשפט את פסק-הדין, אולם הוא יהיה רשאי לדחות את מתן פסק-הדין לתקופה שלא תעלה על 7 ימים. (ב) פסק-הדין יהיה מנומק בצורה תמציתית. 16. ערעור (תיקון: תשנ''ב, תשנ''ג, תשנ''ו) (א) המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט או על החלטתו לפי תקנה 12 לגבי בקשה לבטל החלטה שלא בפני בעל דין, הוא 15 ימים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה. (ב) ניתנה רשות ערעור יראו את כתב הבקשה ככתב ערעור. (ג) בכפוף להוראות תקנה זו יחולו הוראות חלק ד' לתקנות סדר הדין האזרחי על ערעור ועל בקשה לרשות ערעור על פסק-דין של בית-המשפט. 17. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא ביום שבית-המשפט הוסמך לדון לפי החוק. תוספת (תיקון: תשמ''ה, תשמ''ח) טופס 1 (תקנה 3) כתב תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות ב שם התובע, מספר זהותו ומען מגוריו; שם הנתבע, מען מגוריו או מען עסקו; תיאור התביעה: (א) המקום והתאריך (או התאריכים) שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת; (ב) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות; (ג) מקום המסירה של הנכס; (ד) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים; (ה) סכום הכסף הנתבע; (ו) נימוקי התביעה (בתמצית): 4. אני מצהיר בזה כי בשנה האחרונה הגשתי/לא הגשתי (מחק את המיותר) בבית משפט זה יותר מחמש תביעות. חתימת התובע טופס 2 (תקנה 4(א)) הזמנה לדין בבית המשפט לתביעות קטנות ב אל: הואיל ו יום חתימת פקיד בית המשפט טופס 3 (תקנה 5(א)) כתב הגנה בבית המשפט לתביעות קטנות ב שם הנתבע, מספר זהותו (אם הוא תאגיד - המספר הרשום של התאגיד), מען מגוריו או מען עסקו; תגובת הנתבע לגבי - (א) המקום והתאריך שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת; (ב) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות; (ג) מקום המסירה של הנכס; (ד) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים; (ה) סכום הכסף הנתבע; (ו) נימוקי התביעה: חתימת הנתבע 1 ק''ת תשל''ז, 510; תשל''ט, 293; תש''ם, 688, 968; תשמ''ג, 583; תשמ''ה, 862, תשמ''ז 6401; תשמ''ח, 18; תשנ''ב, 1158; תשנ''ג, 76; תשנ''ו, 939; תשנ''ח, 340; תשס''ו, 837; תשס''ט, 1243.תביעות קטנותתקנות