תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הודעה מוקדמת על יציאה לקיצבה), תשכ''ח-1968

תקנות שירות המדינה (גימלאות) (הודעה מוקדמת על יציאה לקיצבה), תשכ''ח-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16א(א) ו-72 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט''ו - 1955, ובהמלצת ועדת השירות, אני מתקין תקנות אלה: 1. משלוח הודעה עובד היוצא לקיצבה לפי סעיף 15 לחוק ישלח הודעה מוקדמת על כך בכתב (להלן - ההודעה) לנציב השירות באמצעות המשרד שבו הוא מועסק; העובד ישלח העתק ההודעה ישירות לנציב השירות בדואר רשום. 2. המועד למשלוח ההודעה ההודעה והעתקה יישלחו לא יאוחר מתשעים יום לפני יום הפרישה, אולם לבקשת העובד רשאי המנהל הכללי של המשרד שבו מועסק העובד לדחות את מועד המשלוח, ובלבד שמועד זה יהיה לא מאוחר משלושים יום לפני יום הפרישה. 3. הוראות מעבר הודעה שנשלחה על ידי עובד לפני יום פרסומן של תקנות אלה ברשומות על פרישה ביום האמור או לאחריו, כדין הודעה שנשלחה לפיהן, ובלבד שנשלחה לא יאוחר משלושים יום לפני יום הפרישה. 1 ק''ת תשכ''ח, 1560.הודעה מוקדמתתקנותשירות המדינה