תקנות שירות המדינה (גימלאות) (ערר על הוצאה לקיצבה), תשכ''ח-1968

תקנות שירות המדינה (גימלאות) (ערר על הוצאה לקיצבה), תשכ''ח-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16(ד) ו-72 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט''ו-1955, ובהמלצת ועדת השירות, אני מתקין תקנות אלה: 1. המקום להגשת הערר ערר על החלטת נציב השירות על הוצאת עובד לקיצבה לפני הגיעו לגיל 65 (להלן - ערר), יש להגיש לועדת השירות לפי מענה: נציבות שירות המדינה, הקריה, ירושלים. 2. המועד להגשת הערר הערר יוגש תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שנשלחה לעורר הודעת נציב השירות על הוצאתו לקיצבה. 3. אופן ההגשה ערר יוגש בשני עותקים חתומים בידי העורר או בא-כוחו. 4. צירוף העתקי ההחלטה לכתב הערר יצורפו שני עותקים מהודעת נציב השירות. 5. פרטי כתב הערר בכתב הערר יפורטו: (1) שמו ומענו של העורר; (2) נימוקי הערר. 1 ק''ת תשכ''ח, 1561. תקנותשירות המדינהערר