תקנות שירות המדינה (גימלאות) (קביעת עובדים לענין סעיף 2 לחוק), תשל''ג-1973

תקנות שירות המדינה (גימלאות) (קביעת עובדים לענין סעיף 2 לחוק), תשל''ג-1973 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק שירות המדינה (גימלאות) (הוראות מעבר), תשל''א-1971, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''החוק העיקרי'' - חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש''ל-1970; ''התקנות הקודמות'' - תקנות שירות המדינה (גימלאות) (היוון קיצבה), תשי''ז-1956; ''היום הקובע'' - י''ט בטבת תשכ''ח (18 בפברואר 1968). 2. נכים (א) עובד אשר בעת פרישתו היה בעל דרגת נכות של 50% או יותר ואשר חלק מקיצבתו הוון לצמיתות לפי תקנה 1(2) לתקנות הקודמות, לפני היום הקובע, בהיותו במועד ההיוון באחד הגילים הנקובים בטור א' להלן, יראו אותו כאילו היוון אותו חלק מקיצבתו ממועד ההיוון ועד למועד הנקוב בטור ב' להלן לצד גילו במועד ההיוון: טור א' טור ב' הגיל במועד ההיוון המועד שבו מסתיים ההיוון עד 34 שנה גיל 50 מ-35 עד 45 שנה 15 שנה ממועד ההיוון 46 שנה 14 שנה ממועד ההיוון 47 שנה 13 שנה ממועד ההיוון מ-48 שנה ומעלה 12 שנה ממועד ההיוון (ב) עובד אשר בעת פרישתו משירות היה בעל דרגת נכות של 25% או יותר אך פחות מ-50%, ואשר חלק מקיצבתו הוון לצמיתות לפי תקנה 1(2), לתקנות הקודמות, לפני היום הקובע, יראו אותו כאילו היוון אותו חלק מקיצבתו ממועד ההיוון לתקופה של 12 שנים בלבד או לתקופה המסתיימת ביום שבו מלאו לו ששים שנה, הכל לפי המאוחר יותר. (ג) עובד אשר בעת פרישתו משירות היה בעל דרגת נכות של 10% או יותר אך פחות מ-25%, ואשר חלק מקיצבתו הוון לצמיתות לפי תקנה 1(2) לתקנות הקודמות לפני היום הקובע, יראו אותו כאילו היוון אותו חלק מקיצבתו ממועד ההיוון לתקופה של 12 שנים בלבד או לתקופה המסתיימת ביום שבו מלאו ששים וחמש שנה, הכל לפי המאוחר יותר. 1 ק''ת תשל''ג, 1837. תקנותשירות המדינה