תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (סדרי דין בועדה), תשל''א-1971

תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (סדרי דין בועדה), תשל''א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ''ט - 1969, אני מתקין תקנות אלה: פרק ראשון: הוראות כלליות 1. בקשה להיתר או לאישור המבקש היתר או אישור לפי החוק, יגיש לועדה בקשה בכתב בארבעה עותקים; הבקשה תפרט - (1) אם שם משפחתו ואת שמו הפרטי של המבקש ואת מענו, ואם היה מען זה בחוץ לארץ - מען בישראל לצרכי מסירת מסמכים; (2) את שירות הציבור שממנו פרש או עומד לפרוש ושאגב פרישתו ממנו מבוקש ההיתר או האישור; (3) את המועד של הפרישה מהשירות; (4) תיאור תפקידו של המבקש בשירות הציבור; (5) פרטים נוספים כפי שנקבע בתקנות אלה לגבי הסוגים השונים של בקשות. 2. אימות טענות המבקש יאמת את הטענות שבעובדה שבבקשתו, בתצהיר בכתב, בשבועה או בהן צדק, שיצורף לבקשתו, וכן יצרף לבקשתו העתק מכל מסמך שברצונו להסתייע בו בהליכים בפני הועדה, הכל בארבעה עותקים. 3. המצאה לשירות עותק אחד של הבקשה על נספחיה ימציא יושב ראש הועדה לשירות כאמור בתקנה 1(2); היה אותו שירות - (1) שירות המדינה שחל עליו חוק שירות המדינה (מינויים), תשי''ט-1959 - יהא הנמען נציב שירות המדינה; (2) צבא-הגנה לישראל - יהא הנמען קצין בצה''ל שיודיע עליו הרמטכ''ל מזמן לזמן ליושב ראש הועדה; (3) משטרת ישראל - יהא הנמען המפקח הכללי למשטרת ישראל; (4) מערכת לימוד חובה שהמשכורת של עובדיה משתלמת מתקציב משרד החינוך והתרבות - יהא הנמען המנהל הכללי למשרד החינוך והתרבות. 4. תשובת נציג השירות נציג השירות שהומצא לו עותק הבקשה רשאי להגיש תשובה עליה בכתב תוך ארבעה עשר יום מיום שנמסר לו העותק; התשובה תוגש בארבעה עותקים ויצורף לה תצהיר בכתב, בשבועה או בהן צדק, לאימות העובדות שבתשובה וכן יצורף לה העתק כל מסמך שברצונו של נציג השירות להסתייע בו בשעת הדיון בבקשה. 5. דרכי המצאה המצאת כל מסמך לענין הליכי הדיון בועדה תהא אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה. 6. החלטה על פי חומר ראיות בכתב הועדה רשאית לדון בבקשה ולהחליט בה על יסוד החומר בכתב שהובא בפניה ובהעדרם של המבקש ונציג השירות אם אף אחד מהם לא ביקש להתייצב בפניה כדי להשמיע טענותיו או לחקור את מי שהגיש לועדה תצהיר כאמור בתקנות 2 או 4. 7. שמיעת הבקשה ביקש המבקש או נציג השירות להתייצב בפני הועדה כאמור בתקנה 6 או החליט יושב ראש הועדה להזמינם, יחולו הוראות תקנות 8 עד 18. 8. קביעת מועד יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת הבקשה וימציא הזמנה הן למבקש והן לנציג השירות, ארבעה עשר יום לפחות לפני המועד לשמיעת הבקשה. 9. הודעה על חקירה שכנגד רצה המבקש או נציג השירות לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר כאמור בתקנות 2 עד 4, יודיע על כך למי שהגיש את התצהיר ארבעה ימים לפחות לפני מועד השמיעה וימסור העתק ההודעה ליושב ראש הועדה. 10. הגבלת השימוש בהצהרות נמסרה הודעה כאמור בתקנה 9, לא ישמש התצהיר שעליו ניתנה ההודעה ראיה, בכפוף לאמור בתקנה 11, אלא אם היה המצהיר נוכח בשמיעת הבקשה כשהוא מוכן לחקירה שכנגד. 11. הגשת שאלונים נמצא האדם שמסר תצהיר כאמור בתקנות 2 או 4 בחוץ-לארץ, רשאית הועדה להרשות לו, במקום להתייצב בפניה לשם חקירה שכנגד, לענות בכתב על שאלון שיוגש, באישור הועדה, מאת מי שביקש לחקור את המצהיר, הכל בתנאים שתקבע הועדה. 12. אי-הגשת תשובות הכחשה לא הגיש נציג השירות תשובה בכתב לבקשה כאמור בתקנה 4, רואים אותו כאילו הכחיש כל טענה שבעובדה שבבקשה. 13. מינוי לדיון יושב ראש הועדה יזמין לדיון בכל בקשה את נציג הציבור ואת העובד בשירות הציבור בסדר הופעתם ברשימות שפורסמו ברשומות. 14. טענות שלא הוזכרו בבקשה בשמיעת הבקשה לא תיזקק הועדה לכל טענה שבעובדה שלא הוזכרה בבקשה אלא אם ראתה ששמיעת הטענה דרושה למען הצדק. 15. סטיה מהוראות התקנות הועדה רשאית לנהוג אף בסטיה מכל הוראה שבתקנות אלה אם באה על כך הסכמת המבקש ונציג השירות ואם לדעת הועדה אין בסטיה כדי להכשיל את מטרת החוק. 16. החלטת הועדה החלטת הועדה תהא בכתב ומנומקת, ותיחתם ביד יושב ראש הועדה; היושב ראש ימציא העתק ממנה מאושר בידו למבקש ולנציג השירות. 17. ייצוג היועץ המשפטי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו רשאים, בכל עת, להופיע בדיוני הועדה ולהשמיע את טענותיהם. 18. סמכויות נוספות הועדה תקבע בעצמה את סדרי הדין והנוהל בפניה במידה שלא נקבעו בתקנות אלה; אין בתקנות אלה כדי לגרוע מסמכותה לגבות כל ראיה ולדרוש המצאת כל דבר נוסף שתמצא לנכון בנסיבות הענין. פרק שני: בקשות מיוחדות 19. בקשה למתן אישור לפי ס' 4(ג)(2) בבקשה למתן אישור לפי סעיף 4(ג)(2) לחוק יפורטו, בנוסף לאמור בתקנה 1(1) עד (4), פרטים אלה: (1) שמו של האדם שממנו עומד המבקש לקבל זכות ומענו; (2) מהות הזכות שהוענקה לאותו אדם על ידי המבקש או על פי המלצתו, הכל במילוי תפקידו בשירות הציבור; (3) המועד שבו גמר המבקש את הטיפול בהענקת הזכות או במתן ההמלצה למתן הזכות; (4) המועד שבו עומד המבקש לקבל מאותו אדם זכות ומהותה של אותה זכות. 20. בקשה למתן היתר לרכישת זכות בבקשה למתן היתר לפי סעיף 4(ג)(3) לחוק יפורטו, בנוסף לאמור בתקנה 1(1) עד (4), פרטים אלה: (1) שמו של האדם שממנו עומד המבקש לקבל זכות ומענו; (2) מהות הזכות שהוענקה לאותו אדם על ידי המבקש או על פי המלצתו, הכל במילוי תפקידו בשירות הציבור; (3) המועד שבו הוענקה הזכות לאותו אדם כאמור בפיסקה (2); (4) מהות הזכות שברצונו של המבקש לקבל מאותו אדם (משרה כשכיר, שיתוף בעסק, התקשרות בעסק כסון, כספק יחיד, כבעל של זכות מונופולין למתן שירותים, או כיוצא באלה); (5) כל עובדה שיש לה חשיבות, בנסיבות הענין, להכרעת הועדה לפי סעיף 14(ב) לחוק. 21. בקשה למתן היתר לפעילות עסקית בחוץ-לארץ בבקשה למתן היתר לפי סעיף 6 לחוק יפורטו, בנוסף לאמור בתקנה 1(1) עד (4), פרטים אלה: (1) מהות המשרה או התפקיד כאמור בסעיף 6(1) לחוק; שם המעביד או מעניק התפקיד, מענו ומקום מילוי התפקיד; (2) מהות העסק שברצונו של המבקש לרכוש זכות בו, מקום הימצאו של העסק ומהות הזכות; (3) שמות הארצות שבהן שירת המבקש בשנתיים האחרונות לפני פרישתו. פרק שלישי: שונות 22. בקשות של קרובים תקנות אלה יחולו על בקשות שיגיש קרובו של מי שפרש מהשירות או עומד לפרוש ממנו, בשינויים המחוייבים. 23. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא כתום חמישה עשר יום מיום פרסומן. 1 ק''ת תשל''א, 1454.שירות הציבורתקנותפרישה