תקנות שירות התעסוקה (חובת מעבידים למסור פרטים), תשל''ח-1977

תקנות שירות התעסוקה (חובת מעבידים למסור פרטים), תשל''ח-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36(ב) ו-89 לחוק שירות התעסוקה, תשי''ט-1959, אני מתקין תקנות אלה: 1. קביעת סוגי מעבידים המעבידים בענפי העבודה או במקצועות המפורטים להלן, יהיו חייבים במסירת פרטים ללשכת התעסוקה המוסמכת בהתאם לסעיף 36(ב) לחוק: (1) בניה ובניה הנדסית; (2) תעשיה, מלאכה, מסחר ובנקאות; (3) חקלאות; (4) תחבורה ותיירות; (5) הוראה, מחקר, חינוך ותרבות; (6) שירותים. 1 ק''ת תשל''ח, 319. חובת המעבידתקנותדמי אבטלהשירות התעסוקה