תקנות שירות התעסוקה (תחולת החוק על המדינה כמעביד), תשכ''א-1960

תקנות שירות התעסוקה (תחולת החוק על המדינה כמעביד), תשכ''א-1960 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 32(ב), 87 ו-89 לחוק שירות התעסוקה, תשי''ט-1959, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''תקן'' - תקן מאושר כאמור בסעיף 14 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי''ט -1959. 2. פטור מזיקה ללשכת שירות התעסוקה (תיקון: תשכ''ו, תשל''ו, תשל''ז, תשל''ט, תשמ''ד, תשמ''ז, תש''ן) הוראות סעיף 32(א) לחוק לא יחולו על קבלת עובד לשירות המדינה - (1) במשרה כלולה בתקן אשר הדרגה הצמודה לה היא י''ט או דרגה גבוהה ממנה בדירוג האחיד, או דרגה 7, או דרגה גבוהה ממנה, בדירוג ההנדסאים והטכנאים; צמודות למשרה בתקן שתי דרגות, רואים לצורך תקנות אלה את הדרגה הגבוהה כדרגה הצמודה למשרה; (2) במשרה שאינה כלולה בתקן, אם הדרגה המוצעת עם כניסתו של העובד לשירות היא כאמור בפיסקה (1); (3) אם נציב שירות המדינה, שנתמנה לפי חוק שירות המדינה (מינויים), תשי''ט-1959, אישר את השירות, המפעל, היחידה, המשרה או סוג המשרה בהם יועבד העובד, כבטחוניים לענין תקנות אלה; (4) המועבר לשירות המדינה משירות קבע בצבא-הגנה לישראל; (5) המועבר לשירות המדינה ממוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 61 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט''ו-1955; (6) המועבר לשירות המדינה מארגון ציבורי כמשמעותו בפרק החמישי לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט''ו-1955, אם על ההעברה חל הסכם כללי או מיוחד לפי סעיף 62א לאותו חוק; (7) המועבר ממשרה בשירות המדינה שחוק שירות המדינה (מינויים), תשי''ט-1959, אינו חל עליה. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא בתום שלושה חדשים מיום פרסומן ברשומות. 1 ק''ת תשכ''א, 482; תשכ''ו, 1479, 1677; תשל''ב, 1251; תשל''ו, 1202; תשל''ז, 756, 1088; תשל''ט, 1308; תשמ''ד, 592; תשמ''ז, 343; תש''ן, 162. תקנותדמי אבטלהשירות התעסוקה