תקנות שירות עבודה בשעת-חירום (תשלום גמול), תשל''ו-1976

תקנות שירות עבודה בשעת-חירום (תשלום גמול), תשל''ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א(ב) לחוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ''ז-1967, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. שיעור התגמול ותשלומו אדם הנקרא לאימון כאמור בסעיף 14א(א) לחוק וחל עליו סעיף קטן (ב) לאותו סעיף, יהיה זכאי למינימום התגמול כאמור בחוק התגמולים; התגמול ישולם על ידי קרן ההשוואה, כמשמעותה בחוק התגמולים, באותה דרך שהיא משלמת תגמול למי שזכאי למינימום התגמול לפי החוק האמור. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באדר א' תשל''ו (6 בפברואר 1976). 1 ק''ת תשל''ו, 1086. תקנותשעת חירום