תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרת שירותים), תשל''ד-1974

תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרת שירותים), תשל''ד-1974 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ב) לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), תשל''א - 1971 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''מועצה'' - מועצה דתית שהוקמה בהתאם לסעיף 1 לחוק; ''אגרת שירותים'' - אגרת שירותי דת שהמועצה מוסמכת לספק בהתאם לסעיף 7 לחוק; ''השר'' - שר הדתות. 2. הטלת אגרות מועצה דתית הרוצה להטיל אגרת שירותים תגיש בקשה בכתב לשר לאשר הטלת אגרת שירותים כאמור. 3. שיעורי האגרה הבקשה תכיל רשימה מפורטת של השירותים שעליהם מבוקש אישור השר, עם הצעת שיעורי האגרה לכל שירות. 4. אחוזים ודרגות שיעורי האגרה יכולים להיות מסווגים לפי אחוזים שונים או לפי דרגות שונות, בהתייחס למקום נתינת השירות ולאדם המקבל את השירות. 5. אישור אגרות (א) השר רשאי לפי שיקול דעתו לאשר את האגרה המבוקשת כמות שהיא או להכניס בה שינויים, הן לגבי עצם השירותים הן לגבי שיעור האגרה, וכן להתנות את האישור בכל תנאי שימצא לנכון בדבר מתן פטורים והנחות לסוגי אנשים שונים, כולל חיילים, שוטרים, עובדי ציבור, תלמידים, מקרי סעד ומחוסרי יכולת. ב) אושרה אגרת שירותים למועצה, רשאי השר לתקן את האישור בכל עת שימצא לנכון, בלי צורך בקבלת בקשה נוספת מהמועצה. 6. פרסום ברשומות כתב האישור או התיקון הכולל את שיעורי האגרות ותנאיהם, יפורסם ברשומות. 7. ביטול והוראות מעבר (א) תקנות המועצות הדתיות היהודיות (אישור אגרות), תשכ''ז-1966 - בטלות. (ב) אגרת שירותים שאושרה או תוקנה בהתאם לתקנות המועצות הדתיות היהודיות (אישור אגרות), תשכ''ז-1966, רואים אותה כאילו אושרה או תוקנה בהתאם לתקנות אלה. 1 ק''ת תשל''ד, 1354דתשירותי הדת היהודייםתקנותאגרהיהדות