תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון), התשס''א-2001

תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון), התשס''א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(א) לחוק שירותי הסעד, התשי''ח-1958, וסעיף 12(א) לחוק הפיקוח על מעונות, התשכ''ה-1965 (להלן - חוק הפיקוח), אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשס''ו) בתקנות אלה - ''מפגר'' - נזקק שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת ומצבו מחייב טיפול והשגחה; ''אחראי'' - הורה או אפוטרופוס לרבות הורה חורג. 2. הסכם להחזקה במעון החליטה ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ''ט-1969 (להלן - ועדת אבחון), כי יש צורך בהחזקת מפגר במעון כמשמעותו בחוק הפיקוח, והשר או הרשות המקומית הפנו את המפגר למעון, ייערך עם האחראי, הסכם לפי הנוסח שבתוספת. 3. ביטול תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק מחמת פיגור שכלי במעון), התשמ''ז-1987 - בטלות. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. 5. הוראת מעבר נחתם הסכם עם אחראי, קודם כניסתן של תקנות אלה לתוקף וכל עוד לא נחתם עמו הסכם חדש, בהתאם לתקנות אלה, ימשיכו לחול לגביו ולגבי הנזקק שעליו הוא אחראי תנאי ההסכם הקודם. תוספת2 (תיקון: תשס''ו) נספחים 1 - 22 ק''ת תשס''א, 638; תשס''ו, 1182. 2 הנוסח אינו מובא.חוזהחוק הסעד / שירותי הסעדתקנות