תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש''ל-1970

תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש''ל-1970 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-13 לחוקי שירותי הסעד, תשי''ח-1958, אני מתקין תקנות אלה: 1. נזקק מחמת גיל נזקק מחמת גיל הוא אדם שנתקיים בו אחד מאלה: (1) לא מלאו לו 14 שנה, והוא אינו סמוך על שולחן הוריו או שהוא יתום מאב ואם; (2) הוא קטין שלגביו נדרשה על ידי בית המשפט חקירה או הכנת תסקיר על ידי פקיד סעד לפי סעיף 3 לחוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט''ו-1995, או קטין כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש''ך-1960, או קטין שלגביו החליט פקיד סעד לערוך חקירה לפי סעיף 70 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ''ב-1962; (3) בגבר - מלאו לו 65 שנה; (4) באשה - מלאו לה 60 שנה. 2. נזקק מחמת מצב בריאות נזקק מחמת מצב בריאות הוא אדם אשר לפי תעודה מאת רופא, המניחה את דעתו של מנהל לשכת הסעד, מוגבלת יכולתו לעבוד או לדאוג לעניניו או לעניני התלויים בו. 3. נזקק מחמת ליקוי רוחני או גופני נזקק מחמת ליקוי רוחני או גופני הוא אדם שנתקיים בו אחד מאלה: (1) לפי תעודה מאת רופא, המניחה את דעתו של מנהל לשכת הסעד, מוגבלת יכולתו לעבוד או לדאוג לעניניו או לעניני התלויים בו; (2) הוא פסול דין או זקוק לאפוטרופוס; (3) נדרשה לגביו על ידי בית המשפט חקירה או תסקיר לפי סעיף 7 לחוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט''ו-1955, או שלגביו החליט פקיד הסעד לערוך חקירה לפי סעיף 70 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ''ב-1962; (4) הוא מפגר או אחראי על מפגר2 כמשמעותם בחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ''ט-1969. 4. נזקק מחמת עיוורון (תיקון: תשס''ג) נזקק מחמת עיוורון הוא אדם שברשותו תעודת עיוור/לקוי ראיה שניתנה בהתאם להוראות תע''ס כהגדרתן בתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ''ו-1986. 5. נזקק מחמת אלמנות נזקק מחמת אלמנות הוא אלמן או אלמנה הורה לילד שלא מלאו לו 16 שנה. 6. נזקק מחמת היותו חוסה נזקק מחמת היותו חוסה הוא חוסה כמשמעותו בסעיף 1 לחוק ההגנה על חוסים, תשכ''ו-1966, אשר לגביו דרושה פעולה לפי החוק האמור. 7. נזקק מחמת מחסור נזקק מחמת מחסור הוא אדם שאינו מסוגל, לדעת מנהל לשכת הסעד, להשתכר כדי מחייתו או מחיית התלויים בו. 8. נזקק מחמת סיבה אחרת נזקק מחמת סיבה אחרת הוא אדם שלשכת הסעד מצאה אותו זקוק לטיפול סוציאלי או לסעד מסיבה כלשהי. 9. ביטול תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תשכ''ב-1962 - בטלות. תוספת (בוטלה) (תיקון: תשס''ג) ק''ת תש''ל, 2275; תשנ''ג, 1152; תשס''ג, 543. במקור לא מובאות המילים ''על מפגר'' חוק הסעד / שירותי הסעדתקנות