תקנות שירותי הסעד (מינוי פקידי שיקום), תשל''ד-1974

תקנות שירותי הסעד (מינוי פקידי שיקום), תשל''ד-1974 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק שירותי הסעד, תשי''ח-1958, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''השר'' - שר הסעד; ''לשכת הסעד'' - לשכת סעד שרשות מקומית מקיימת לפי סעיף 2 לחוק, לרבות מחלקה או יחידה של רשות מקומית הממלאה את התפקידים של לשכת סעד; ''נזקק'' - נזקק לפי תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש''ל-1970. 2. פקיד שיקום בלשכת סעד בכל לשכת סעד יהיה אחד מהעובדים פקיד שיקום שמינה השר. 3. תפקיד פקיד השיקום פקיד השיקום יטפל בשיקומם של נזקקים שהם תושבי תחום הרשות המקומית. 4. כשירותו של פקיד שיקום לא ימנה השר פקיד שיקום אלא אם הוא כשיר לעבודה סוציאלית לפי תקנות שירותי הסעד (כשירים לעבודה סוציאלית), תשי''ט-1959, אולם רשאי השר למנות אדם שאינו כשיר לעבודה סוציאלית להיות פקיד שיקום לתקופה שלא תעלה על שנתיים, והוא רשאי להאריך מינוי כאמור. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן. 1 ק''ת תשל''ד, 1264 חוק הסעד / שירותי הסעדתקנות