תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4(א)(1), 11 ו-24 לחוק שירותי תיירות, התשל''ו-1976, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הארכת תוקף על אף האמור בתקנה 9(א) לתקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990, מוארך בזה עד ליום 31 ביולי 1992 תקפם של הרשיונות למלווי קבוצות אשר היו תקפים עד יום 31 בדצמבר 1991. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ה בטבת התשנ''ב (1 בינואר 1992). 1 ק''ת תשנ''ב, 560. נופששירותי תיירותתיירתקנות